Zorgvuldigheid bij graafwerkzaamheden

 |   |  Share: 

Grondboorbedrijf Willems B.V. heeft van zijn opdrachtgever het verzoek gekregen graafwerkzaamheden te verrichten om een mechanische sondering uit te voeren. Tijdens de graafwerkzaamheden raken enkele dataverbindingskabels beschadigd. Willems wordt voor deze schade aansprakelijk gehouden. Na onderzoek blijkt dat de werktuigmachinist niet over de benodigde kabel- en leidinginformatie beschikte toen hij aanving met de werkzaamheden. Er was namelijk geen KLIC-melding gedaan. Er ontstaat discussie tussen de opdrachtgever en Willems: wie had ervoor moeten zorgen dat de benodigde informatie voor aanvang aanwezig was en de KLIC-melding tijdig werd gedaan?

Bij het verrichten van graafwerkzaamheden is de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, kortweg de WIBON, van belang. Op grond van artikel 2 WIBON dient de grondroerder ervoor te zorgen dat vóór aanvang een graafmelding wordt gedaan, onderzoek naar de precieze ligging van kabels wordt verricht, en dat de kadastrale gegevens tijdens de werkzaamheden voorhanden zijn. De grondroerder is degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht.

De opdrachtgever heeft opdracht gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden. Willems verricht de werkzaamheden echter onder eigen verantwoordelijkheid. Willems zal dan ook worden aangemerkt als grondroerder. Dit betekent dat Willems tijdig de KLIC-melding had moeten doen, ofwel tijdig had moeten vergewissen of de KLIC-melding was gedaan door de opdrachtgever.

Omdat Willems geen zorg heeft gedragen voor het doen van de KLIC-melding, is Willems in beginsel aansprakelijk. Daarnaast kan een bestuurlijke boete van duizenden euro’s worden opgelegd. Het is dan ook van groot belang niet aan te vangen met de werkzaamheden alvorens de gegevens uit de KLIC-melding voorhanden zijn. Wijs uw (ingeleend) personeel hier ook op! Verder is het aan te raden om met uw opdrachtgever duidelijke afspraken te maken in uw algemene voorwaarden over het doen van KLIC-meldingen en de gevolgen van het niet voorhanden zijn van de gegevens.

Hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Frontyr heeft ruime ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor grondverzet- en loonbedrijven. Wilt u hulp bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, wilt u uw algemene voorwaarden juridisch laten controleren of heeft u een andere juridische vraag? Onze juristen kunnen u hierbij helpen. U kunt contact opnemen via 085-773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Neemt u werknemers in dienst met een arbeidsbeperking? Frontyr vertelt u over het loonkostenvoordeel!

 |   |  Share: 

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruikmaken van het loonkostenvoordeel (hierna: LKV). Het LKV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein op grond waarvan werkgevers een compensatie in de loonkosten kunnen ontvangen om mensen met een kwetsbare positie een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Met het LKV kunnen werkgevers tegemoetkomingen ontvangen voor werknemers uit de volgende doelgroepen:

  1. oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  2. arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  3. werknemers onder banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  4. arbeidsgehandicapte werknemers die al in dienst zijn en worden herplaatst binnen uw onderneming.

Het voordeel

  1. Voor de oudere werknemers kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar. U krijgt het LKV maximaal drie jaar.
  2. Voor de arbeidsgehandicapte werknemer kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar. U krijgt het LKV maximaal drie jaar.
  3. Voor de werknemers onder banenafspraak en scholingsblemmerden kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 1,01 per verloond uur, met een maximum van € 2.000,- per jaar. U krijgt het LKV maximaal drie jaar.
  4. Voor de arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst geldt een tegemoetkoming van € 3,05,- per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per gewerkt jaar. Dit krijgt u maximaal één jaar.

Wanneer u een werknemer die onder één van de doelgroepen valt in dienst neemt (of heeft), dan heeft u één keer recht op het LKV voor de doelgroep waar de betreffende werknemer onder valt. U ontvangt het LKV dan of drie jaar of één jaar lang, afhankelijk van de betreffende doelgroep. Valt de werknemer daarna onder een andere doelgroep? Dan kunt u weer het LKV ontvangen voor die andere doelgroep. Dit kan alleen als de werknemer tussendoor meer dan zes maanden uit dienst is geweest.

Aanvragen

Om het LKV te ontvangen heeft u (een kopie van) de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig, deze verklaring moet worden aangevraagd. De juristen van Frontyr verzorgen deze aanvraag graag voor u.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het LKV? Of heeft u andere vragen met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers? Neem dan contact op met onze juristen via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.

Let op: wacht niet te lang met de aanvraag. De doelgroepverklaring LKV dient namelijk binnen drie maanden nadat de werknemer bij u is gestart of herplaatst te worden aangevraagd.


Wist u dat Frontyr regelmatig bezwaar maakt tegen boetes opgelegd door het NVWA?

 |   |  Share: 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert jaarlijks duizenden boeren of zij zich houden aan de wet- en regelgeving omtrent het houden en transporteren van dieren. Wanneer u zich niet houdt aan de wet- en regelgeving, loopt u het risico een bestuurlijke boete opgelegd te krijgen. Deze boetes kunnen flink hoog oplopen. In sommige gevallen zelfs tot duizenden euro’s.

Omdat de NVWA geen toestemming nodig heeft om een controle op uw boerderij uit te voeren, kunt u hiermee flink worden overvallen. Onze juristen adviseren om in een dergelijke situatie rustig te blijven en de inspecteur te verzoeken eventuele vragen op papier te zetten. Hiermee voorkomt u dat u onbedachte antwoorden geeft, en geeft u uzelf de mogelijkheid rustig over uw antwoorden na te denken en te overleggen met een gespecialiseerde jurist. Voordat er een boetebeschikking wordt afgegeven, wordt u in veel gevallen eerst geïnformeerd over het voornemen daartoe. Daarbij wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen, die zal worden meegenomen in de definitieve beslissing. Wordt de definitieve boetebeschikking dan tóch afgegeven, dan heeft u nog de mogelijkheid om binnen zes weken na het afgeven van de beschikking bezwaar te maken.

De gehele procedure geeft u dus drie momenten waarop u invloed kunt uitoefenen op het oordeel van de NVWA, namelijk voor, tijdens en na het afgeven van de beschikking. Gebruik deze goed! Onze juristen zijn op de hoogte van de Nederlandse- én Europese regelgeving omtrent het houden en transporteren van dieren, en zijn dan ook de aangewezen partij om u in een dergelijke situatie bij te staan.

Wilt u in contact komen met één van onze juristen, of wilt u meer weten over wat Frontyr voor u kunt betekenen?

Neem dan contact op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Waarom wordt de Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders?

 |   |  Share: 

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Door middel van deze wet worden aan werknemers (klokkenluiders) mogelijkheden geboden om misstanden te melden. Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. De Nederlandse wetgeving dient om die reden aangepast te worden. Als gevolg hiervan is het wetsvoorstel ‘Wet bescherming klokkenluiders’ ingediend.

Met ingang van welke datum dient Nederland te voldoen aan de nieuw Europese richtlijn?
Nederland had de richtlijn uiterlijk op 17 december 2021 moeten implementeren in de nationale wetgeving. Dat is niet gelukt. Het wetsvoorstel is in Nederland nog in behandeling. De verwachting bestaat dat in de zomer van 2022 de wetswijziging in werking treedt.

Wat zal de Wet bescherming klokkenluiders veranderen voor u als werkgever?
Klokkenluiders hebben bescherming als zij een melding doen van (een vermoeden van) een misstand en/of een inbreuk op het recht van de Europese Unie. Klokkenluiders die benadeeld worden hoeven na aanpassing niet aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. U moet als werkgever aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Voorheen viel onder benadeling uitsluitend een benadeling in de rechtspositie van de klokkenluider. U kunt hierbij onder andere denken aan schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, loonsverlaging of verandering van werklocatie. De Wet bescherming klokkenluiders biedt bescherming voor élke vorm van benadeling van een klokkenluider. U kunt hierbij denken aan pesten, weigering om een referentie af te geven, intimideren of uitsluiting. Ook de kring van beschermde personen wordt door deze wet verbreed. Ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten worden beschermd.

Is uw bedrijf verplicht om een meldregeling te hebben?
Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemer? Dan dient u verplicht een meldregeling te hebben. Dat is een procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden. U dient deze meldregeling al sinds 1 juli 2016 te hebben. Met de komst van de Wet bescherming klokkenluiders zullen onder andere ook vrijwilligers en stagiairs meegeteld worden bij de berekening van het aantal medewerkers. Dit betekent dat de verplichte meldregeling voor meer werkgevers gaat gelden.

Dient uw bedrijf de bestaande meldregeling aan te passen als gevolg van de Wet bescherming klokkenluiders?
Ja, aanpassing is vereist. De juristen van Frontyr kunnen u hierbij helpen. U kunt contact opnemen via 085-7732666 of advies@frontyr.nl.


Wist u dat het deskundigenoordeel van het UWV niet altijd doorslaggevend is?

 |   |  Share: 

In een geschil tussen een werkgever en werknemer met betrekking tot een loonstopzetting, heeft de rechter het deskundigenoordeel van het UWV naast zich neergelegd. De rechter erkent dat een deskundigenoordeel van het UWV richtinggevend is. Het deskundigenoordeel is zodoende niet altijd doorslaggevend. De gehele uitspraak leest u hier.

Een arbeidsongeschikte werknemer dient op advies van de bedrijfsarts twee keer twee uur per week te starten in een re-integratiecentrum, zodat de grenzen van de belastbaarheid in kaart kunnen worden gebracht. Werknemer mag wegens zijn beperkingen niet autorijden en dient daarom gebruik te maken van het openbaar vervoer. Werknemer stelt dat een enkele reis naar het re-integratiecentrum anderhalf uur in beslag neemt, hetgeen naar zijn mening veel te ver is. Er ontstaat hierover discussie met werkgever. Werknemer vraagt hierop een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het UWV is het eens met het standpunt van werknemer. De enkele reis is te belastend en het werk in het re-integratiecentrum is daarmee niet passend, aldus UWV.

De bedrijfsarts acht de werkzaamheden wel passend. Werkgever besluit daarom, ondanks dat het UWV het met werknemer eens is, toch het loon van werknemer stop te zetten omdat werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. De discussie duurt maanden voort en er wordt nogmaals een deskundigenoordeel aangevraagd door werknemer. Uiteindelijk belanden partijen bij de rechter.

De rechter stelt vast dat een medische onderbouwing door UWV bij het gegeven deskundigenoordeel ontbreekt. Ook werd vastgesteld dat de reistijd niet anderhalf uur, maar slechts één uur bedraagt. Daarbij heeft werkgever ook meermaals aangeboden om taxivervoer voor werknemer te regelen, waardoor de reistijd slechts 20 minuten zou bedragen. De rechter oordeelt dat werkgever het loon terecht heeft stopgezet en werknemer geen deugdelijke grond had om het werk te weigeren. De uitspraak laat zien dat een deskundigenoordeel van UWV richtinggevend is, maar niet altijd doorslaggevend.

Heeft u advies nodig naar aanleiding van een deskundigenoordeel of heeft u hulp nodig bij een loonstopzetting? De juristen van Frontyr/Onze juristen helpen u graag. U kunt contact opnemen via 085-7732666 of advies@frontyr.nl.


Aansprakelijkheid verhuurder: schade verzekerd?

 |   |  Share: 

In onderstaande V&A vertellen wij u over de aansprakelijkheid van de verhuurder.

Wie is aansprakelijk: verhuurder of huurder?
De verhuurder en huurder zijn tezamen verantwoordelijk voor het onderhoud aan het pand. Waar de huurder verantwoordelijk is voor het klein onderhoud, zoals het schilderen van binnenmuren, is de verhuurder gehouden zorg te dragen voor het grote onderhoud van het pand, zoals het (laten) herstellen van een kapotte cv-ketel.

Onzorgvuldig gebruik: huurder altijd aansprakelijk?
De huurder is aansprakelijk voor schade die aan hem is toe te rekenen wanneer hij tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, zoals bij onzorgvuldig gebruik. Maar let op; dit is hetgeen dat in beginsel geldt. Zo heeft de rechter eens geoordeeld dat een verhuurder aansprakelijk was voor een goed functionerend riool. Dit ondanks dat de verhuurder stelde dat er sprake was van onoordeelkundig gebruik door de huurder. Het riool was erg verouderd, en daar werd zwaar aan getild door de rechter. De schade kwam daarom voor rekening van de verhuurder.

Aansprakelijkheid verhuurder: schade verzekerd?
Bent u verhuurder en wordt u aansprakelijk gesteld door uw huurder? Neem dan direct contact op met de juristen van Frontyr. Wij zullen ons voor u inzetten bij de behandeling van de aansprakelijkstelling. Verhuurders dienen zich ervan bewust te zijn dat het niet (tijdig) oplossen van gebreken flink oplopende schade kan veroorzaken. Daarom raden wij verhuurders aan om hun verzekeringspolissen te checken en/of een extra verzekering af te sluiten bij hun verzekeraar. Zo weten verhuurders zeker dat wanneer zij aansprakelijk zijn voor gebreken en de daaruit vloeiende schade, zij daarvoor zijn verzekerd.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze juristen door te bellen naar 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.


Welke stappen kunt u nemen tegen een (boete)beslissing van de RVO of de NVWA?

 |   |  Share: 

Heeft u een (boete)beslissing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontvangen en bent u benieuwd wat u hiertegen kunt doen? Lees dan onderstaand artikel. Wij beschrijven hier welke stappen u kunt nemen.

Stap 1: bezwaarprocedure

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van RVO of NVWA. In de beslissing leest u hoe u het bezwaar moet indienen en binnen welke termijn u dit dient te doen. U dient ervoor te zorgen dat het bezwaar tijdig is ontvangen door RVO of NVWA. Wij adviseren daarom het bezwaar per aangetekende post in te dienen, zodat u kunt aantonen dát u het heeft verzonden en wanneer u dit heeft gedaan. In sommige gevallen is het ook mogelijk om digitaal bezwaar te maken. In dat geval dient u er op te letten dat u een ontvangstbevestiging krijgt van het door u ingediende bezwaar.

U kunt er altijd voor kiezen om ‘pro forma bezwaar’ te maken en te verzoeken om een kopie van de dossierstukken die ten grondslag liggen aan de beslissing. Dit houdt in dat u aangeeft het niet eens te zijn met de beslissing, maar nog niet waarom. RVO of NVWA zal u dan vervolgens de dossierstukken verstrekken en u een termijn gunnen om uw bezwaargronden kenbaar te maken.

Wij adviseren u om altijd een jurist in te schakelen bij een bezwaarprocedure. Wij kunnen namens u optreden gedurende de gehele procedure. Zo ook bij een eventuele hoorzitting. De bezwaarprocedure is ten opzichte van een (hoger)beroepsprocedure goedkoper en sneller, waardoor het verstandig is de bezwaarprocedure direct goed (juridisch) aan te pakken. Wanneer wij u bijstaan, zullen wij ook altijd, voor zover mogelijk, verzoeken om een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt door het voeren van de bezwaarprocedure.

Stap 2: beroepsprocedure

Wanneer uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar staat aangegeven binnen welke termijn u dit dient te doen en bij welke instantie u uw beroepschrift in zult moeten dienen. Dit kan zijn bij de rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Stap 3: hoger beroep

Indien uw beroep ongegrond verklaard wordt, heeft u nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In de uitspraak wordt aangegeven binnen welke termijn u dit dient te doen en bij welke instantie u uw beroepschrift in zult moeten dienen. Dit kan zijn de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep.

U dient zich bewust te zijn van het feit dat u voor het starten van een (hoger)beroepsprocedure griffierecht dient te betalen. Dit is een extra reden om de eerste stap, een bezwaarprocedure, goed aan te pakken.

Ontvangt u een (boete)beslissing van RVO of NVWA en bent u het hier niet mee eens? Neem dan zo snel mogelijk na het ontvangen van de beslissing contact met ons op. Wij staan u graag bij in een bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure. U kunt contact met ons opnemen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Wist u dat: Frontyr een onafhankelijke poortwachterstoets 1e ziektejaar aanbiedt?

 |   |  Share: 

Het is belangrijk dat u uw arbeidsongeschikte werknemers op de juiste wijze begeleidt in hun re-integratie. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV biedt daarvoor specifieke richtlijnen. Het volgen van deze richtlijnen kan voorkomen dat het UWV u aan het einde van de wachttijd een loonsanctie oplegt, omdat u als werkgever niet voldoende zou hebben gedaan aan de re-integratie.

Omdat elke situatie anders is, kan het voor u als werkgever lastig zijn om te beoordelen hoe u ervoor staat. Doet u genoeg aan de re-integratie, of laat u ergens nog steken vallen? Om grip te krijgen op uw verzuimdossier is het aan te bevelen om rond het eerste ziektejaar een onafhankelijke poortwachterstoets uit te laten voeren door Frontyr. Met deze toets worden uw re-integratie-inspanningen gecontroleerd.

De periode rond het eerste ziektejaar wordt gezien als een belangrijk kantelpunt in de re-integratie. Juist daarom is het van groot belang om de toets al rond het eerste ziektejaar uit te laten voeren. Mogelijke tekortkomingen kunnen dan namelijk op tijd worden gesignaleerd, waardoor u deze nog kunt proberen te herstellen en Frontyr u kunt adviseren over de te nemen vervolgstappen. Laat u de toets op een later moment verrichten, dan kan het zijn dat herstel niet meer mogelijk is.

Wilt u een toets laten verrichten, of heeft u vragen over de dienstverlening van Frontyr? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Informatieplicht bij indiensttreding

 |   |  Share: 

Mogelijk heeft u er weleens mee te maken gehad: een nieuwe werknemer die zich vlak na de proeftijd ziekmeldt met klachten die al langer aanwezig lijken te zijn. Mag een potentiële werknemer deze informatie zonder consequenties verzwijgen bij indiensttreding?

Op grond van de wet heeft een werknemer geen recht op loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid indien de werknemer valse informatie bij een aanstellingskeuring verstrekt. Uit de wettekst blijkt echter niet dat het verstrekken van valse informatie of het verzwijgen van informatie buiten aanstellingskeuringen om, óók tot verlies van het loondoorbetalingsrecht leidt. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wet op de medische keuringen blijkt dit wel. Daarin staat te lezen dat een werknemer op grond van de eisen van precontractuele goede trouw gehouden kan zijn om ernstige medische beperkingen te melden. Ook de rechtspraak sluit hier bij aan.

Als een werknemer wist of had moeten begrijpen dat de kwaal ongeschiktheid voor de functie oplevert, dan is sprake van strijd met het goed werknemerschap en/of de redelijkheid en billijkheid. De werknemer verliest dan hiermee het recht op loondoorbetaling. Het is echter niet gemakkelijk dit als werkgever aan te tonen, terwijl de bewijslast in beginsel bij de werkgever ligt. Er mag bij een dergelijk vermoeden verwacht worden dat de werknemer meewerkt als de bedrijfsarts informatie opvraagt bij medische behandelaren van de werknemer.

Het verzwijgen van een medische kwaal bij indiensttreding kan in sommige gevallen zelfs leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan door middel van een ontslag op staande voet ofwel door een beroep op dwaling door de werkgever.

Herkent u deze situatie? Neem dan contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij mogelijke schendingen van de informatieplicht bij indiensttreding.


Vervalste coronatest leidt tot ontslag op staande voet

 |   |  Share: 

Dat bevestigt een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Een zieke werknemer zei een bezoek aan de bedrijfsarts af, omdat hij positief zou zijn getest op corona. Bij deze afmelding stuurde de werknemer een testbewijs mee. Omdat de geboortedatum op de testverklaring niet klopte en het lettertype waarin de naam van de werknemer was weergegeven niet overeenstemde met het lettertype van het overige document, ontstond er bij de werkgever twijfel over de echtheid van het testbewijs. Bij navraag gaf de werknemer aan dat het testbewijs echt was. Na contact te hebben opgenomen met de testlocatie bleek echter dat het document wel degelijk was vervalst.

De werknemer wordt door de werkgever op staande voet ontslagen. Voor de werkgever staat vast dat de werknemer valsheid in geschrifte heeft gepleegd om daarmee te trachten de werkgever om de tuin te leiden. De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is, mede omdat de valsheid in geschrifte was bedoeld om de werkgever te misleiden, waarmee het vertrouwen van de werkgever begrijpelijkerwijze is geschaad. De gehele uitspraak leest u hier.

Twijfelt u aan de geldigheid van een coronatestbewijs van een werknemer van u? Hoewel bovenstaande uitspraak hoop geeft, hangt het sterk van de omstandigheden af of een ontslag op staande voet in dat geval ook stand houdt. Een onterecht ontslag op staande voet kan u duur komen te staan. Neem daarom in dit soort situaties tijdig contact op met één van onze juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Wij denken met u mee en helpen u graag bij het nemen van de juiste stappen.