Tegemoetkoming NOW ontvangen? Vraag de definitieve berekening tijdig aan

 |   |  Share: 

De tegemoetkoming NOW die u heeft ontvangen over de periode maart tot en met mei 2020 was een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Aangezien uw definitieve cijfers inmiddels bekend zijn, kan vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening worden aangevraagd bij het UWV.

Hoe vraagt u de definitieve berekening aan?

Aanvragen geschiedt door het invullen van het “aanvraagformulier definitieve berekening” op de website van het UWV. Met de aanvraag dient u de volgende documenten en gegevens mee te zenden:

 • bedrijfsgegevens;
 • loonheffingennummer;
 • werkelijke omzetverlies in de periode die u heeft opgegeven bij uw NOW-aanvraag (en de omzetgegevens die daaraan ten grondslag liggen);
 • rekeningnummer;
 • bankafschrift;
 • kopie beslissing tegemoetkoming NOW;
 • een intentieverklaring.

Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming, is daarnaast een accountantsverklaring of derdenverklaring vereist.

Wanneer hoeft u geen derden- of accountantsverklaring aan te leveren?

U hoeft geen derden- of accountantsverklaring aan te leveren, indien uw voorschot lager is dan           € 20.000 of als de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 25.000. Het indienen van de definitieve aanvraag kan in dit geval tot en met 23 maart 2021.

Wanneer dient u een derdenverklaring aan te leveren?

U dient een derdenverklaring aan te leveren, indien uw voorschot tussen de € 20.000 en € 100.000 is of als uw definitieve tegemoetkoming tussen de € 25.000 en € 125.000 is. Het indienen van de definitieve aanvraag kan in dit geval tot en met 23 maart 2021.

Wanneer dient u een accountantsverklaring aan te leveren?

U dient een accountantsverklaring aan te leveren indien uw voorschot € 100.000 of meer is, als uw definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is, of als de aanvraag is gedaan op  werkmaatschappijniveau. In het laatste geval maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig. Het indienen van de definitieve aanvraag kan in dit geval tot en met 29 juni 2021.

Er is sprake van een groep of concern

Heeft u als werkgever die onderdeel is van een groep of concern een aanvraag gedaan? Dan dient u de bedragen van alle aanvragen binnen de groep of het concern bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is

Wanneer beslist het UWV?

Mogelijk is na controle van uw omzetverlies extra onderzoek nodig door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV streeft er naar uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. U ontvangt uiterlijk binnen 52 weken een beslissing van het UWV. In de beslissing staat of u een bedrag moet terugbetalen of ontvangt.

Wat geldt er voor de tweede aanvraagperiode NOW?

Het voorgaande geldt slechts voor de eerste aanvraagperiode NOW. Voor de tweede aanvraagperiode NOW zult u in de toekomst een aparte aanvraag definitieve berekening moeten doen. Indien daar meer over bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.

Heeft u vragen over het voorgaande of ondersteuning nodig bij de aanvraag van de definitieve berekening? Neem contact op met de juristen van Frontyr via: advies@frontyr.nl of bel naar: 085-773 26 66.


Mijn werknemer disfunctioneert door overgewicht, wat nu?

 |   |  Share: 

Door morbide obesitas (een vorm van zeer ernstig overgewicht) kan uw werknemer nog maar de helft van zijn werkzaamheden uitvoeren. Uw werknemer functioneert daarom niet goed. Is er dan sprake van arbeidsongeschiktheid en kunt u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer om die reden beëindigen? In onderstaand artikel vindt u het antwoord op die vragen.

Is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

De kantonrechter heeft zich al verschillende keren over die vraag moeten buigen. De kantonrechter bestempelt morbide obesitas als een chronische ziekte en beschouwt de werknemer als arbeidsongeschikt als hij daardoor zijn werkzaamheden niet (goed) kan uitvoeren. Er moeten dan dus re-integratie-inspanningen worden geleverd. Het antwoord op de vraag is dus ‘ja’.

Kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd?

Nu er sprake is van arbeidsongeschiktheid kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar worden beëindigd. Het ontbindingsverzoek dient daarom in beginsel afgewezen te worden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Volgens de kantonrechter dient u als werkgever in ieder geval de volgende vier acties te ondernemen alvorens een ontbindingsverzoek kan worden toegewezen:

 1. u dient de werknemer duidelijk te hebben gezegd dat hij moet afvallen om zijn werk goed te kunnen doen;
 2. er moet over het onvoldoende functioneren zijn gesproken;
 3. u dient de werknemer een laatste kans te bieden om af te vallen (eventueel met toepassing van een loonsanctie); en
 4. u dient de werknemer duidelijk te maken dat als hij niet slaagt in het afvallen, ontslag zal volgen.

Als een werknemer in zijn afvalpoging tekortschiet, dan staan er voor u als werkgever, voor het indienen van een ontbindingsverzoek, ook minder vergaande sancties ter beschikking. Bijvoorbeeld toepassing van een loonsanctie. Dit houdt in dat u de loondoorbetaling stopzet. Op die manier kan de werknemer nog een laatste kans worden geboden. Het is daarbij wel van groot belang dat de loonsanctie op de juiste wijze wordt toegepast. Wij adviseren u daarom altijd contact met ons op te nemen. Wij kunnen u begeleiden bij het nemen van bovengenoemde acties. U kunt ons bereiken via advies@frontyr.nl of bel naar 085 – 773 26 66.


U heeft nog maar enkele dagen om de betaalde transitievergoeding terug te vragen!

 |   |  Share: 

Veel bedrijven zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Het is daarom des te meer van belang dat u geen financiële tegemoetkomingen misloopt.

Heeft u:

 • na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (van ten minste 104 weken) beëindigd;
 • was de werknemer op het beëindigingsmoment nog arbeidsongeschikt;
 • en heeft u aan de werknemer de transitievergoeding betaald?

Dan kunt u die vergoeding bij het UWV terugvragen.

Als u de transitievergoeding volledig betaald heeft voor 1 april 2020, dan heeft u nog maar tot en met 30 september 2020 om de vergoeding terug te vragen. Uiteraard is het van belang dat de aanvraag op een juiste wijze geschiedt.

Heeft u behoefte aan ondersteuning?
Neem dan contact op met Frontyr via advies@frontyr.nl of bel naar 085 – 773 26 66. De juristen van Frontyr pakken uw verzoek direct op zodat u nog op tijd bent met uw aanvraag en geen geld laat liggen.


Wat moet u weten over de NOW 3?

 |   |  Share: 

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Middels de NOW 3 wordt de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling in stappen afgebouwd. De regeling zorgt er daarnaast ook voor dat er voor werkgevers ruimte komt om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen als gevolg van NOW 3 voor u opgesomd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021. De NOW-regeling wordt verlengd met drie keer drie tijdvakken. De tijdvakken zijn als volgt ingedeeld:
  • Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
  • Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
 • Met ingang van het tweede tijdvak (1 januari 2021) gaat het minimale omzetverlies, om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming, omhoog van 20% naar 30%.
 • De tegemoetkomingsvergoeding wordt over een periode van 9 maanden als volgt geleidelijk afgebouwd:
  • Tijdvak 1: maximaal vergoedingspercentage 80%.
  • Tijdvak 2: maximaal vergoedingspercentage 70%.
  • Tijdvak 3: maximaal vergoedingspercentage 60%.
 • Aan werkgevers met langdurig omzetverlies wordt de ruimte geboden om een deel van de loonsom te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan bijvoorbeeld tot stand komen door een natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door werknemers om een vrijwillig loonoffer te vragen. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan laten dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. De percentages voor de verschillende tijdvakken zijn als volgt:
  • Tijdvak 1: vrijstellingspercentage 10%.
  • Tijdvak 2: vrijstellingspercentage 15%.
  • Tijdvak 3: vrijstellingspercentage 20%.
 • De korting die wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, zoals van toepassing bij de NOW 2, wordt losgelaten bij NOW 3.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in tijdvak 1 en 2 gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee keer het dagloon per maand (€ 9.538,- bruto). In tijdvak 3 zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon per maand (€ 4.769,- bruto).

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor NOW 3 per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de NOW of nog vragen daarover? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.


Het UBO-register: schrijf u tijdig in!

 |   |  Share: 

U bent vanaf 27 september 2020 mogelijk verplicht om één of meerdere UBO’s in te schrijven in het Handelsregister. Wilt u weten wat het UBO-register inhoudt en of u verplicht bent zich in te schrijven? In onderstaande tekst leest u hier meer over.

Het UBO-register

UBO is de afkorting van ‘Ultimate Beneficial Owner’. Kort gezegd gaat het om de belanghebbenden binnen een organisatie. Dit betreft natuurlijke personen die (in)direct meer dan 25% van de aandelen houden of feitelijke zeggenschap over de organisatie uitoefenen. Doordat het UBO-register transparant maakt wie deze personen in de ondernemingen zijn, draagt het bij aan het voorkomen van criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering. Zij kunnen zich immers niet meer verschuilen achter een organisatie. Het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Nederland is verplicht deze richtlijn om te zetten in nationale regelgeving.

Privacy

Om de privacy van UBO’s te waarborgen, is slechts een gedeelte van het UBO-register openbaar toegankelijk. Alleen de bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie) hebben toegang tot alle gegevens in het UBO-register, zoals BSN en woonadres. Slechts de voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het economisch belang is voor iedereen zichtbaar middels het opvragen van een uittreksel uit het Handelsregister van de KvK. U kunt de KvK vragen hoe vaak uw gegevens zijn verstrekt aan raadplegers van het Handelsregister, zonder dat u kunt zien wie de raadplegers zijn.

Het is mogelijk om bij de KvK een verzoek tot afscherming in te dienen. De gegevens die normaal openbaar zijn worden dan afgeschermd. Er zijn slechts twee limitatieve gronden voor afscherming:

1. minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid;
2. onevenredig risico, ontvoering, risico op fraude, chantage en dergelijke. Hier is alleen sprake van als u ook op specifieke politiebeschermingslijsten staat vermeld.

Inschrijving

Inschrijvingsplichtig zijn:

 • rechtspersonen: onder meer (niet-beursgenoteerde) bv’, nv’s, stichtingen en verenigingen;
 • personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Bestaande organisaties

Bestaande organisaties dienen hun UBO’s tussen 27 september en 27 maart 2022 in te schrijven. Inschrijven kan kosteloos via de website van de KvK, via een formulier of via de notaris. Indien een organisatie de inschrijving niet tijdig doet, dan kunnen er bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Nieuwe organisaties

Organisaties die vanaf 27 september 2020 worden opgericht, dienen direct hun UBO’s in te schrijven. Zij krijgen anders geen KvK-nummer.

Heeft u vragen over het UBO-register, of een andere juridische vraag met betrekking tot uw organisatie? Neem contact op met één van onze juristen via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.


Beschikt u over de verplichte klokkenluidersregeling?

 |   |  Share: 

Indien u minimaal 50 werknemers heeft, bent u verplicht om een interne klokkenluidersregeling te hebben. Dit volgt uit de Wet Huis voor klokkenluiders. Een exemplaar van de klokkenluidersregeling moet schriftelijk of elektronisch aan alle werknemers worden verstrekt. Naast dat het soms verplicht is een klokkenluidersregeling te hebben, is het ook gewoon verstandig. Veel werkgevers zullen immers willen voorkomen dat een interne misstand direct extern wordt gemeld met alle negatieve publiciteit van dien. Hieronder leest u meer over de klokkenluidersregeling.

Een klokkenluidersregeling beschrijft de interne procedure voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf. De wet schrijft voor dat daarin in ieder geval de volgende zaken moeten worden vastgelegd:

 • de manier waarop met de melding wordt omgegaan;
 • wanneer sprake is van een ‘vermoeden van een misstand’;
 • bij wie de misstand moet worden gemeld;
 • de verplichting van de werkgever om op verzoek de melding vertrouwelijk te behandelen;
 • de mogelijkheid van de werknemer om vertrouwelijk een adviseur te kunnen raadplegen.

Maar ook andere zaken, zoals hoe de terugkoppeling aan de melder plaatsvindt, welke bescherming de melder geniet en wanneer een externe melding kan worden gemaakt, moeten aan de orde komen.

De Wet Huis voor klokkenluiders heeft twee doelstellingen: rechtsbescherming van melders (ook wel ‘klokkenluiders’) en bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden. Wat onder ‘een misstand’ wordt verstaan is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Volgens Het Huis voor klokkenluiders, een bestuursorgaan belast met het geven van advies en het doen van onderzoek, moet het gaan om iets dat uitstijgt boven een individuele kwestie of een persoonlijk conflict. Dat een werknemer een conflict met de werkgever heeft of het niet eens is met een besluit, is dus geen misstand. Het moet echt gaan om een structurele maatschappelijke misstand met betrekking tot bijvoorbeeld een wetsovertreding of gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of het bedrijf.

De melding van een werknemer moet verder wel op redelijke gronden zijn gebaseerd. Hij moet zelf dingen hebben gezien of meegemaakt en het mag dus niet gaan om ‘van horen zeggen’. Als een melder goed heeft gehandeld en geen verkeerde bedoelingen heeft gehad, dan wordt hij door de wet beschermt. Hij mag wegens zijn melding bijvoorbeeld niet worden ontslagen, gedwongen worden overgeplaatst, degradatie krijgen of worden geïntimideerd.

Wilt u een klokkenluidersregeling intern gaan hanteren? De juristen van Frontyr helpen u daar graag bij. Neemt u al het product ‘MijnBedrijfsjurist’ van Frontyr af? Dan wordt u op verzoek kosteloos een klokkenluidersregeling toegestuurd. Bel voor meer informatie gerust naar 085- 773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.

 


Het belang van algemene voorwaarden

 |   |  Share: 

Het is van groot belang om goede algemene voorwaarden te hanteren binnen uw bedrijf. Hiermee kunt u uw bedrijf beschermen tegen verschillende risico’s en aansprakelijkheid uitsluiten. Ook bespaart u tijd. U hoeft immers niet bij het sluiten van iedere overeenkomst aparte voorwaarden te formuleren.

In de praktijk zien wij vaak dat ondernemers algemene voorwaarden van internet halen of kopiëren van een ander bedrijf. Hierdoor zijn de voorwaarden vaak niet passend, onjuist of onvolledig. Ook komen wij nog steeds veel ondernemers tegen die geen gebruik maken van algemene voorwaarden, terwijl wederpartijen waarmee zij contracteren dat wel doen. Hierdoor kunnen bijzonder ongunstige voorwaarden gelden, bijvoorbeeld in geval van aansprakelijkheid.

Gebruikt u al algemene voorwaarden? Dan raden wij u aan om deze minimaal één keer in de twee jaar te laten updaten. De wet wijzigt namelijk continu. Ook rechters laten zich voortdurend uit over het gebruik van algemene voorwaarden. De regels die volgen uit rechtspraak dient u ook in acht te nemen.

U dient rekening te houden met het feit dat uw algemene voorwaarden vernietigbaar zijn door de volgende omstandigheden:

 • gebruik van een te klein lettertype of te weinig regelafstand.
 • cryptisch taalgebruik waar juristen zelfs over na moeten denken.
 • algemene voorwaarden slechts drukken op de achterkant van uw factuur.
 • algemene voorwaarden slechts publiceren op uw website.

Wij stellen graag goede algemene voorwaarden voor u op en instrueren u daarbij over hoe u de algemene voorwaarden in de praktijk dient toe te passen. Zijn uw algemene voorwaarden ouder dan twee jaar? Laat deze dan vandaag nog door ons updaten. Neem dan contact met één van onze juristen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Mogen horecaondernemers bezoekers weigeren als deze geen contactgegevens afstaan?

 |   |  Share: 

Een onderwerp dat op dit moment bijzonder leeft is de registratie van contactgegevens van bezoekers in de horeca gedurende de coronacrisis. Zijn bezoekers verplicht om hun contactgegevens af te staan voor de GGD? Aan welke regels moeten horecaondernemers zich bij de verwerking van contactgegevens houden? In onderstaand artikel vindt u het antwoord op deze vragen.

Horecabezoekers zijn niet verplicht om hun contactgegevens af te staan voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. De noodwetgeving wijst namelijk uit dat horecaondernemers verplicht zijn om toestemming te vragen aan de bezoeker. De bezoeker mag die toestemming dus ook weigeren. De toestemming moet echt vrij kunnen worden gegeven en het weigeren van toestemming mag niet nadelig voor de bezoeker zijn. Dit houdt in dat een horecaondernemer een bezoeker de toegang niet mag weigeren als er geen contactgegevens worden afgestaan.

Horecaondernemers die contactgegevens voor het bron- en contactonderzoek van de GGD verwerken, dienen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven. Dit betekent dat horecaondernemers zich moeten houden aan de volgende regels:

 • Horecaondernemers moeten duidelijk maken dat de verwerking van contactgegevens vrijwillig is.
 • Horecaondernemers moeten ervoor zorgen dat hun klanten de eerder gegeven toestemming weer kunnen intrekken.
 • De persoonsgegevens mogen nadrukkelijk alleen gebruikt worden voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Het is daarmee dus absoluut verboden om de gegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld reclame.
 • De persoonsgegevens mogen niet langer gebruikt worden dan de noodwetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat de gegevens veertien dagen bewaard mogen worden.
 • De persoonsgegevens moeten veilig bewaard worden, zodat alleen de GGD toegang tot de gegeven kan krijgen.
 • Horecaondernemers moeten voldoen aan de informatieplicht die geldt bij het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit houdt in dat bezoekers in duidelijke en eenvoudige taal moeten worden geïnformeerd over de identiteit van de organisatie, het doel van de verwerking, welke gegevens worden verwerkt en hoe de toestemming weer kan worden ingetrokken.

Heeft u vragen over het verwerken van persoonsgegevens? Of heeft u andere juridische vragen? Neem dan contact met één van onze juristen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Voorkom een hoge boete door middel van een juist cookiebeleid

 |   |  Share: 

Op bijna iedere website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die de website op het apparaat van de bezoeker plaatst. Dit zorgt ervoor dat informatie wordt verzameld over het surfgedrag van de bezoeker. Het is belangrijk om na te gaan welke cookies uw website gebruikt en uw beleid hierop aan te passen.

Informatieverplichting en expliciete toestemming

De regels omtrent het gebruik van cookies zijn vastgelegd in de zogenoemde ‘Cookiewet’ (een bepaling in de Telecommunicatiewet) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de Cookiewet staat de hoofdregel vermeld dat alleen cookies mogen worden geplaatst bij de bezoeker, indien de bezoeker hierover duidelijk is geïnformeerd en vooraf expliciet toestemming heeft gegeven.

Functionele en analytische cookies

Op de hoofdregel is een uitzondering gemaakt voor functionele cookies. U mag zonder voorafgaande informatieplicht en toestemming functionele cookies plaatsen, indien anders de website niet goed werkt. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de bezoeker anders niet kan inloggen, of de taalkeuzes niet werken.

Daarnaast is er een beperkte uitzondering voor analytische cookies. Dit zijn cookies die u helpen de website te verbeteren, zoals het tellen van bezoekers. Hierbij geldt wel dat de cookies geen of slechts geringe gevolgen mogen hebben voor de privacy van de bezoeker. Praktisch gezien houdt het in dat u de cookies niet mag gebruiken om mensen anders te behandelen. Als u zich daaraan houdt, dan hoeft u geen toestemming te vragen. Wel dient u de bezoeker te informeren over het plaatsen van deze cookies.

Toestemming vragen voor cookies op uw website

U dient op de eerste pagina die de bezoeker te zien krijgt het volgende te vermelden:

 • welke informatie u van de bezoeker verzamelt;
 • hoe u die informatie verzamelt;
 • wat u met de informatie doet.

De bezoeker dient hiermee duidelijk en ondubbelzinnig in te stemmen. Een pop-up die kan worden weggeklikt of een vooraf aangevinkt selectievakje is dan ook niet voldoende. Ook is een cookiewall niet toegestaan. Bezoekers moeten namelijk de mogelijkheid krijgen om het plaatsen van cookies te weigeren, waarna zij toegang moeten krijgen tot de website.

Boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving omtrent het plaatsen van cookies. De Autoriteit Consument & Markt kan een boete opleggen van maximaal 900.000 euro per overtreding.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een cookieverklaring? Of wilt u graag laten controleren of uw cookiebeleid aan de juridische eisen voldoet? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Denk aan uw inspanningsverplichting: vakantiedagen van werknemers vervallen niet zomaar

 |   |  Share: 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wettelijke vakantiedagen in beginsel binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd komen te vervallen. Toch vervallen de wettelijke vakantiedagen niet zomaar. De werkgever heeft namelijk een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de werkgever de plicht heeft werknemers duidelijk en tijdig te informeren over de vervaltermijn van de vakantiedagen. Ook dient de werkgever de werknemer te stimuleren de vakantiedagen op te nemen. In onderstaand artikel leest u hoe u precies aan uw inspanningsverplichting kunt voldoen.

Werknemers hebben ieder jaar recht op vakantie. Dit volgt uit Europese grondrechten. Het Europees Hof van Justitie (hierna: Europees Hof) heeft benadrukt dat het recht van elke werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud van loon als een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de Unie moet worden beschouwd, waarvan niet mag worden afgeweken.

In november 2018 deed het Europees Hof een uitspraak waaruit volgt dat het voor het vervallen van wettelijke vakantiedagen belangrijk is dat werkgevers werknemers in de gelegenheid stellen vakantiedagen op te nemen. Als u dat niet doet, dan kan dat ertoe leiden dat de vakantiedagen van de werknemers niet komen te vervallen. Volgens het Europees Hof dient de werknemer beschouwd te worden als de zwakkere partij binnen een dienstverband, zodat moet worden voorkomen dat de werkgever over de mogelijkheid beschikt om de werknemer een beperking van zijn rechten op te leggen. Naar het oordeel van het Europees hof mag er geen situatie ontstaan waarin de verantwoordelijkheid voor het opnemen van vakantiedagen volledig bij de werknemer ligt.

Hoe voldoet u aan de inspanningsverplichting?

Volgens het Europees Hof bent u gehouden om er concreet en in alle transparantie voor te zorgen dat uw werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om jaarlijks hun vakantie met behoud van loon op te nemen en hen er zo nodig formeel toe aan te zetten dat te doen. Dit doet u door werknemers op precieze en tijdige wijze te informeren over het verval van de niet genoten vakantiedagen. Tijdig houdt in dat de werknemer in ieder geval nog de mogelijkheid moet hebben de resterende vakantiedagen daadwerkelijk op te kunnen nemen. Er is geen concrete termijn bepaald door het Europees Hof.

De bewijslast rust op de werkgever

Het Europees Hof oordeelde dat de bewijslast ten aanzien van de inspanningsverplichting berust op de werkgever. De niet genoten vakantiedagen kunnen komen te vervallen als u kunt bewijzen dat de werknemer kennelijk welbewust en met volledige kennis van de eraan verbonden gevolgen zijn jaarlijkse vakantie niet heeft opgenomen, terwijl hij hiertoe wel in gelegenheid was gesteld. De Europese richtlijn staat aan het verlies van dat recht dan niet in de weg.

Het is gelet op de bewijslast bijzonder aan te raden uw werknemers schriftelijk, tijdig en concreet te informeren over het verval van de vakantiedagen. Stel de werknemer daarbij in de gelegenheid de nog resterende vakantiedagen op te nemen. Onze juristen helpen u graag uw personeelshandboek hierop aan te passen en kunnen u voorzien van een standaardbrief waarmee u uw werknemers tijdig kunt informeren.

Heeft u vragen over het vervallen van vakantiedagen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.