Coronacrisis: wijs uw flexibele krachten op de tegemoetkoming TOFA

 |   |  Share: 

Tijdens de coronacrisis worden verschillende groepen financieel ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan de TOZO voor zzp’ers, of de NOW voor werkgevers. Flexwerkers die door de coronacrisis werkloos zijn geworden, vielen vaak tussen wal en schip. Via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt het voor die groep binnenkort mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen.

Wat houdt de tegemoetkoming TOFA in?

De tegemoetkoming TOFA biedt werknemers met een flexibel contract een eenmalige tegemoetkoming voor de maanden maart, april en mei 2020. Het gaat dan om flexibele krachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomen hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming is € 550 bruto per maand. Het totale bedrag voor drie maanden van € 1.650 bruto wordt in één keer uitbetaald en telt mee voor het bruto jaarinkomen van 2020.

Aan welke voorwaarden moet voor de tegemoetkoming TOFA worden voldaan?

Om te bepalen of flexibele krachten in aanmerking komen voor de tegemoetkoming TOFA, wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon (sv-loon). Het UWV stelt het sv-loon vast, aan de hand van de loongegevens die de werkgever aan de Belastingdienst heeft doorgegeven. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient het sv-loon:

 • over februari 2020 minimaal € 400 te zijn;
 • over maart 2020 minimaal € 1 te zijn;
 • over april 2020 maximaal € 550 te zijn.
 • over april 2020 minimaal 50% lager te zijn dan het sv-loon over februari 2020.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • de flexibele kracht was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
 • de flexibele kracht kreeg over april 2020 geen uitkering of andere inkomensvoorziening;
 • de flexibele kracht heeft de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Hoe en wanneer kan de tegemoetkoming TOFA worden aangevraagd?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de tegemoetkoming TOFA aan te vragen. Het streven is dat flexibele krachten vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 een online aanvraagformulier kunnen indienen bij het UWV. Vanaf 19 juni 2020 wordt duidelijk of dit de definitieve datum is. Het UWV zal de tegemoetkoming in ieder geval binnen acht weken na de toekenning van de tegemoetkoming betalen. Het UWV hoopt echter binnen vier weken een beslissing te sturen en vervolgens de tegemoetkoming binnen tien kalenderdagen te betalen.

Heeft u vragen over de TOFA of een andere regeling? Neemt u dan contact op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor ondernemers klaar.

 


Mag ik mijn werknemers of bezoekers temperaturen?

 |   |  Share: 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde zich op het standpunt dat het opnemen van de temperatuur van werknemers of bezoekers niet is toegestaan. Inmiddels is de AP wegens de coronacrisis teruggekomen op dit standpunt. De AP acht het onder bepaalde omstandigheden wél toegestaan om de temperatuur van werknemers of bezoekers op te nemen. In onderstaand artikel leggen wij uit aan welke regels u zich bij een temperatuurcheck dient te houden.

Opnemen maar niet registreren

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden strikte regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Zeker als het gaat om medische gegevens. Het verwerken van gegevens over de temperatuur van een werknemer of bezoeker is een medisch gegeven en daarmee ook een bijzonder persoonsgegeven. Het opnemen van de temperatuur is daarom niet zomaar toegestaan. U mag dit alleen doen als u de temperatuur niet verwerkt of registreert. Daarbij geldt ook dat u geen gebruik mag maken van een geautomatiseerd systeem. Denk bijvoorbeeld aan toegangspoortjes die groen licht geven bij de juiste temperatuur. Meetgegevens mogen op geen enkele manier worden bewaard. Dit houdt in dat u enkel de temperatuur van de thermometer mag aflezen om te bepalen of u iemand de toegang verleent of weigert. Het aflezen op zichzelf valt niet onder de bescherming van de AVG en dus ook niet onder het toezicht van de AP.

Privacyinbreuk is toch mogelijk

Ondanks dat de temperatuur enkel wordt afgelezen en niet verwerkt, geldt dat er toch privacybezwaren kunnen bestaan. Het kan immers een grote inbreuk op de privacy zijn wanneer aan een werknemer of bezoeker de toegang tot een pand geweigerd wordt door de beveiliging, terwijl een hele rij wachtenden dit kan zien. De wachtenden kunnen mogelijk conclusies trekken over de gezondheid van de persoon waarvan de temperatuur gemeten is. De AVG biedt op dat punt geen bescherming en de AP kan hiertegen ook niet optreden. Toch kan dit wel een onrechtmatige inbreuk zijn op het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, zouden in het geding kunnen zijn. Het aflezen van temperatuur kan dus wel degelijk onrechtmatig zijn.

Heeft u vragen over uw toegangsbeleid? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.


NOW: hoe zit het met de boete wegens bedrijfseconomisch ontslag?

 |   |  Share: 

Bij de verlenging van de NOW heeft de overheid de gevolgen van bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode gewijzigd. Hieronder leest u daar meer over.

Regeling NOW 1.0

Een werkgever aan wie NOW-subsidie wordt verleend, is onder meer verplicht na 17 maart 2020 geen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Doet hij dat toch, en wordt de aanvraag niet (tijdig) ingetrokken, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Die correctie komt erop neer dat het loon van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd met 50% wordt vermeerderd. Dat hogere bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de tegemoetkoming wordt gebaseerd. Omdat de subsidie een percentage van die loonsom inhoudt, valt het subsidiebedrag daardoor lager uit.

Regeling NOW 2.0

De NOW is verlengd tot 1 oktober 2020. Gesproken wordt ook wel over ‘NOW 2.0’. Tegelijk met de verlenging heeft de overheid de regeling gewijzigd. Bij de NOW 2.0 blijft de correctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens het (verlengde) subsidietijdvlak bestaan, maar het correctiepercentage is gewijzigd van 150% naar 100% van de loonsom. Om misbruik tegen te gaan, geldt bij ontslag van meer dan 20 werknemers een afwijkende regeling.

Als een werkgever tijdens het subsidietijdvlak (juni tot en met september 2020) een melding van collectief ontslag (WMCO) doet én voor meer dan 20 werknemers een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt, dan wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd. Dat heeft naast de hierboven genoemde correctie te gelden, waardoor ook wel gesproken wordt over ‘een boete’ van 5%. Werkgevers kunnen die extra korting c.q. boete voorkomen door over het collectief ontslag een akkoord te bereiken met de betrokken vakbonden (of als die ontbreken een andere vertegenwoordiging van werknemers). Er moet overeenstemming zijn over de noodzaak van het vervallen van de betreffende arbeidsplaatsen. Tot vier weken na de melding van collectief ontslag, mogen werkgevers geen ontslagaanvragen indienen. Die periode moet namelijk worden benut om te proberen tot een akkoord te komen. Hebben de onderhandelingen niet tot een akkoord geleid? Dan wordt verwacht dat partijen samen om mediation verzoeken bij een commissie van de Stichting van de Arbeid. De hiervoor genoemde subsidievoorwaarden gelden voor meldingen van collectief ontslag die na 29 mei 2020 zijn gedaan.

 

Bent u van plan om een ontslagvergunning aan te vragen en wilt u weten welke gevolgen dat in uw geval heeft voor de NOW-subsidie? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan gerust contact op met Frontyr via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.

 


Steun voor kleine ondernemers: Klein Krediet Corona

 |   |  Share: 

Het kabinet heeft een aanvullende maatregel getroffen om kleine ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Er is op 29 mei 2020 een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld, het zogenoemde ‘Klein Krediet Corona’ (KKC-regeling). Ondernemers kunnen via die regeling relatief snel en eenvoudig een kleine lening afsluiten bij financiers.

Wat houdt de KKC-regeling in?

De overheid acht kleine ondernemingen van enorm belang voor hun lokale gemeenschap. Bovendien worden kleine ondernemingen vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. De overheid heeft daarom besloten een mogelijkheid te bieden waarbij zij voor 95 procent garant staat voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro aan kleine ondernemingen. De rest van het risico (5 procent) ligt bij de financiers. Ondernemers kunnen op deze manier sneller en eenvoudiger een lening afsluiten bij financiers. Voor de KKC-regeling is 750 miljoen euro gereserveerd.

Onder welke voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van de KKC-regeling?

Ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren én die voor 1 januari 2019 zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen gebruik maken van de KKC-regeling. Op basis van de regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal 10.000 euro tot maximaal 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Ondernemers dienen daarnaast eenmalig een ‘vergoedingspremie’ van 2 procent aan de overheid te betalen.

Waar kan de ondernemer terecht voor gebruik van de KKC-regeling?

De overheid heeft aangegeven dat ondernemers in ieder geval bij de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos terecht kunnen voor een lening op basis van de regeling. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers mogen de lening ook aanbieden.

Vanaf wanneer kan de ondernemer een aanvraag doen?

Vanaf 29 mei 2020 kan een ondernemer een aanvraag voor gebruik van de KKC-regeling indienen bij een financier. Daarnaast geldt dat leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC-regeling.


Let op: de NOW is gewijzigd!

 |   |  Share: 

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de verlenging van de NOW, ook wel NOW 2.0 genoemd. Het kabinet heeft echter ook, ten behoeve van de werkgelegenheid, een aantal wijzigingen aangebracht in de NOW 1.0 en 2.0. In dit artikel treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die vanaf vandaag van kracht worden.

Algemene wijzigingen

 • Vanaf eind juni 2020 zullen gegevens over de aangevraagde NOW-subsidie, zoals de naam van de aanvrager en de verleende voorschotten, op de website van het UWV openbaar worden gemaakt.
 • Ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen in de periode 2019 tot en met 1 februari 2020, mogen de kalendermaanden vanaf het overgangsmoment hanteren voor de omzetvergelijking, omgerekend naar een omzet over drie maanden.
 • In de regeling voor startende ondernemingen, start de referentieomzetperiode voortaan op de dag van aanvang van de bedrijfsvoering. Om van de regeling gebruik te kunnen maken moet de onderneming uiterlijk in februari 2020 zijn gestart.
 • Het overleggen van een accountantsverklaring is verplicht voor:
  • ondernemers die een voorschot van € 100.000,- of meer hebben ontvangen; en
  • ondernemers met een vastgestelde subsidie van € 125.000,- of meer.
   Voor het maken van de berekening zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.
 • Een verklaring van een derde, zoals een administratiekantoor of financieel dienstverlener, die de omzetdaling bevestigt, is verplicht bij:
  • een vaststellingsverzoek bij een verkregen voorschot van € 20.000,- of meer; en
  • een vaststellingsbedrag van € 25.000,- of meer.
 • Als ondernemers een dertiende maand hebben uitgekeerd in januari 2020, filtert het UWV die er waar mogelijk uit bij de eindafrekening.

Wijzigingen NOW 1.0

 • Het aanvraagtijdvlak wordt verlengd van 31 mei 2020 naar 5 juni 2020.
 • De loonsom over de periode maart t/m mei 2020 kan worden gehanteerd als die hoger is dan driemaal de loonsom over januari 2020. Hiermee worden onder andere seizoensbedrijven tegemoet gekomen.

Wijzigingen NOW 2.0

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten.
 • Een onderneming die gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het uitkeren van reguliere bonussen aan gewone werknemers mag wel.
 • Ondernemers zijn verplicht bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af te leggen over het stimuleren van werknemers om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 • In principe wordt de NOW-subsidie niet extra verlaagd (met een boete) bij bedrijfseconomisch ontslag. De correctie van de loonsom blijft wel bestaan. Een afwijkende regeling, waarbij de subsidie wel extra wordt verlaagd, zal waarschijnlijk gaan gelden bij ontslag van meer dan twintig werknemers zonder dat een akkoord met de vakbonden of de OR was bereikt.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de NOW of nog vragen daarover? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.

 


Tozo voor zelfstandig ondernemers verlengd

 |   |  Share: 

Veel zelfstandig ondernemers zijn door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Om deze ondernemers financieel tegemoet te komen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Aangezien nog niet alle sectoren tijdens de versoepelingen van de maatregelen kunnen opstarten, is de Tozo verlengd tot 31 augustus 2020. Er wordt ook wel gesproken over de ‘Tozo 2’.  

Wat houdt de Tozo in?

Op basis van de Tozo kunt u bij uw gemeente tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen. Indien u aan de voorwaarden voldoet, wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro tegen 2 procent rente. Het maximaal te lenen bedrag geldt voor de Tozo 1 en 2 gezamenlijk.

Wie komen in aanmerking voor de ‘Tozo 2-uitkering’?

Zowel ondernemers die al gebruikmaken van de Tozo-uitkering, als ondernemers die hiervan nog geen gebruik hebben gemaakt, kunnen ondersteuning aanvragen. De ‘Tozo 2’ gaat in per 1 juni 2020 en geldt alleen voor de maanden juni, juli en augustus. Indien u al een Tozo-uitkering ontvangt tot en met juni, dan kunt u voor de maanden juli en augustus aanspraak maken op de ‘Tozo 2’-uitkering.

Voorwaarden ‘Tozo 2’

De ‘Tozo 2’ verschilt slechts op één punt van de oude regeling. Er gaat namelijk een partnerinkomenstoets gelden bij de uitkering voor levensonderhoud. Dit houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het inkomen van uzelf en uw partner (het huishoudinkomen) in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt boven het sociaal minimum komt, bestaat er geen recht op de ‘Tozo 2’-uitkering.

Voor meer informatie over de Tozo verwijzen wij u naar ons blogbericht over de ‘Tozo 1’.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de Tozo of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.


Coronacrisis: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

 |   |  Share: 

Goed nieuws voor ondernemers; zij krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning. Eerder heeft het kabinet een eerste noodpakket met maatregelen rondom banen en economie ontwikkeld. Nu de coronacrisis nog niet voorbij is, neemt het kabinet nieuwe maatregelen en worden bestaande maatregelen verlengd. Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. In onderstaand artikel hebben wij de belangrijkste maatregelen uit het tweede noodpakket voor u op een rij gezet.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Naast een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW), kunnen MKB-ondernemers een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie verkrijgen, om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor deze tegemoetkoming komen enkel de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling in aanmerking. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minstens 30%). Er geldt een maximum van 20.000 euro voor een periode van drie maanden.

Regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW 2.0)

De NOW-regeling wordt verlengd. Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni, juli en augustus aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld om het personeel door te kunnen betalen. In de NOW-regeling worden onder andere ook de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent, waardoor de NOW ook een bijdrage levert aan andere kosten dan de loonkosten;
 • de referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020;
 • een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
 • werkgevers die onder de huidige NOW-regeling een werknemer ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, dienen 100% van de verstrekte compensatie voor de loonkosten van die werknemer en daarnaast een boete van 50% van dat bedrag terug te betalen. De NOW 2.0 schaft die boete af. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft van kracht;
 • werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren bij- en omscholing te gaan doen en leggen hierover bij de aanvraag NOW 2.0 een verklaring af.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zzp’ers kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen kan tot eind augustus 2020 aangevuld worden tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat, in tegenstelling tot daarvoor, wél een partnerinkomenstoets. Hierdoor kunnen alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum voor een tegemoetkoming in het levensonderhoud in aanmerking komen. Bij de aanvraag dient de zzp’er te verklaren dat er bij het bedrijf geen sprake is van surseance van betaling en dat het bedrijf niet in staat van faillissement verkeert. Ondersteuning in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage blijft ook mogelijk.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin ondernemers uitstel voor betaling van belasting kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ondernemers dienen bij uitstel langer dan drie maanden te verklaren dat zij geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

 

Naast al het vorenstaande blijven ook kredietverleningen en garanties aan ondernemers doorlopen. Bijvoorbeeld de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Wilt u weten voor welke regeling(en) u in aanmerking komt, of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.


Coronacrisis: deurwaarders mogen stukken afgeven via de brievenbus

 |   |  Share: 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ontwikkelde richtlijnen over de onmogelijkheid van het persoonlijk uitreiken van exploten – bijvoorbeeld een dagvaarding of een vonnis –  gedurende de coronacrisis. Een aantal kantonrechters hebben geoordeeld dat, ondanks opvolging van de richtlijnen, per brievenbus uitgereikte exploten niet volstaan. Hierdoor staat de rechtsgeldigheid van een aantal na 16 maart 2020 uitgereikte exploten ter discussie. Om een einde te maken aan die discussie heeft de Rijksministerraad besloten om een maatregel via een spoedwet in te voeren. Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk toegezonden en zal openbaar worden bij indiening bij de Tweede Kamer. Door middel van de spoedwet mogen gerechtsdeurwaarders tijdens de coronacrisis exploten afgeven door die in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. Het doel is om terugwerkende kracht aan de maatregel toe te kennen.

De ‘normale’ uitreiking van het exploot

Normaal gesproken belt een deurwaarder aan om een exploot in persoon te kunnen overhandigen. Als er open wordt gedaan, zal de deurwaarder een afschrift van het exploot aan de geadresseerde van het exploot, aan een huisgenoot of andere persoon die opendoet overhandigen, tenzij de deurwaarder vindt dat die persoon onvoldoende kan bevorderen dat het exploot de geadresseerde tijdig bereikt. Als de deurwaarder het exploot niet in persoon kan uitreiken, doet hij een afschrift van het exploot in de brievenbus of, als ook dat niet kan, op de post. In deze laatste twee gevallen dient de deurwaarder de reden van de feitelijke onmogelijkheid in zijn exploot te benoemen.

Besmettingsgevaar

Gedurende de coronacrisis is het niet mogelijk en verantwoord om op de normale manier een exploot uit te reiken. Immers kan de regel om anderhalve meter afstand te houden niet worden nageleefd en kan een deurwaarder het exploot niet achterlaten op de stoep, zoals een pakketbezorger dat met een pakket wel zou kunnen doen. Uit de memorie van toelichting behorend bij de spoedwet blijkt dat in overweging is meegenomen dat een deurwaarder naar de aard van zijn werk aanmerkelijk minder geliefd wordt dan de pakketbezorger. Geoordeeld wordt dat het risico dat deurwaarders te maken krijgen met bewoners die hem in het gezicht spugen of fysiek te lijf zullen gaan, groter is dan voor een pakketbezorger. Met oog op het algemeen belang van volksgezondheid en zodoende het voorkomen van besmettingen, is dit risico onaanvaardbaar.

De uitreiking van het exploot gedurende de coronacrisis

De spoedwet moet ervoor gaan zorgen dat deurwaarders niet hoeven aan te bellen om de exploten aan iemand persoonlijk in handen te geven, als zij oordelen dat dit door de RIVM-richtlijnen niet verantwoord en zonder besmettingsgevaar kan. De gebruikelijke aanvullende instructie die normaal mondeling wordt toegelicht, verstrekt de deurwaarder dan via alternatieve contactvormen, zoals de telefoon of via e-mail. Kortom, de deurwaarder dient te beoordelen of de uitreiking zonder besmettingsgevaar kan geschieden. Dit kan ertoe leiden dat het exploot in de brievenbus wordt gedeponeerd.

Wenst u een dagvaarding uit te brengen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.


Betaald ouderschapsverlof opnemen vanaf 2022

 |   |  Share: 

Niet iedere werknemer kan het zich veroorloven om ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Het kabinet heeft om die reden besloten om het opnemen van ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken.

Betaald ouderschapsverlof

Een werknemer heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof, oftewel: 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het ouderschapsverlof dient te worden opgenomen in de eerste acht levensjaren van het kind en is momenteel onbetaald. Dit is alleen anders indien er afwijkende afspraken over zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Als werknemers vanaf augustus 2022 ouderschapsverlof opnemen, dan keert het UWV de eerste 9 van de 26 weken een uitkering uit (tot 50% van het maximum dagloon). De overige weken blijven onbetaald. Het betaalde verlof dient in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen.

Ouderschapsverlof aanvragen en weigeren

Ouderschapsverlof dient ten minste twee maanden voordat het ouderschapsverlof ingaat schriftelijk te worden aangevraagd door de werknemer. De werknemer dient daarbij de periode, het aantal uren verlof per week en de spreiding daarvan te vermelden.

Wellicht komt deze periode u vanwege bijvoorbeeld drukte niet goed uit en vraagt u zich af of u het ouderschapsverlof kunt weigeren. U mag het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kunt u mogelijk de manier waarop uw werknemer het ouderschapsverlof wil indelen, wijzigen. Dit kan echter alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Kort gezegd houdt dit in dat het ouderschapsverlof uw bedrijf in ernstige problemen brengt. Uit de rechtspraak volgt dat roostertechnische problemen niet voldoende zijn. U dient dus voorzichtig te zijn met het weigeren van het ouderschapsverlof op de door de werknemer aangevraagde periode en tijden. Wel kunt u uiteraard met uw werknemer in overleg treden hieromtrent.

(Aanvullend) geboorteverlof

Ook vanaf juli 2020 zal er een wijziging plaatsvinden. Partners hebben momenteel recht op vijf dagen volledig betaald geboorteverlof. Partners waarvan het kind is geboren op of na 1 juli 2020 hebben tevens recht op aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf weken. De werknemer krijgt dan van het UWV een uitkering van 70% van het dagloon.

Heeft u vragen over de verschillende verlofregelingen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.


Aanwezigheids- en tijdsregistratie: pas op met het gebruik van vingerafdrukken

 |   |  Share: 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de hoogste boete tot nu toe voor het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgelegd. De boete van € 725.000 werd opgelegd aan een bedrijf, omdat de werknemers hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdregistratie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken had mogen verwerken. Het bedrijf kon zich namelijk niet beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

De vingerafdruk is een gegeven waarmee een eenduidige identificatie van een persoon mogelijk is. Ook wel een biometrisch gegeven genoemd. Biometrische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze categorie persoonsgegevens wordt extra beschermd. Op grond van de AVG mag een bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij de wet hiervoor een uitzondering biedt.

Biedt de wet een uitzondering?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geconcludeerd dat het bedrijf in kwestie zich niet kan beroepen op een uitzonderingsgrond. Voor het gebruik van vingerafdrukken zouden in dit geval twee uitzonderingen mogelijk kunnen zijn, namelijk op basis van uitdrukkelijke toestemming of als het gebruik van de gegevens noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Uitdrukkelijke toestemming

De AVG stelt strenge eisen aan het vragen van uitdrukkelijke toestemming. Toestemming dient ondubbelzinnig, specifiek en vrij te zijn. Het bedrijf in deze kwestie kon niet aantonen dat de medewerkers uitdrukkelijke toestemming aan de werkgever hadden verleend. De medewerkers hebben daarnaast zelfs aangegeven dat zij het vastleggen van de vingerafdruk als verplichting ervaarden. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt bovendien ook dat medewerkers afhankelijk zijn van hun werkgever en dus vaak niet in een positie om te kunnen weigeren. Hierdoor mag het vragen van toestemming in principe niet.

Beveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat een werkgever moet afwegen of gebouwen en informatiesystemen zó goed beveiligd moeten zijn dat dit niet anders kan dan alleen door gebruik van biometrische gegevens, zoals de vingerafdruk. Doorgaans ontbreekt die noodzaak, omdat er goede authenticatie- of beveiligingsalternatieven zijn.

Bezwaar

Het bedrijf in kwestie heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen het besluit tot oplegging van de boete. Het is nog niet duidelijk of het besluit hierdoor gewijzigd zal worden.

 

Verwerkt u biometrische gegevens, bijvoorbeeld een vingerafdruk om de aanwezigheid van uw medewerkers te registreren en twijfelt u of die verwerking in lijn is met de AVG? Neem dan contact op met een van de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Zij leggen u graag uit hoe u aan de AVG kunt voldoen, zodat hoge boetes kunnen worden voorkomen.