Coronavirus: alle belastingmaatregelen op een rij

 |   |  Share: 

De Belastingdienst heeft een aantal maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen in de ‘coronacrisis’.

Bijzonder uitstel van betaling

 • Aanvragen kan middels een online formulier of brief aan de Belastingdienst.
 • Het uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.
 • U geeft aan dat u om uitstel verzoekt, omdat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.
 • Automatisch drie maanden uitstel van betaling. Voor een langere periode uitstel aanvragen is tevens mogelijk, maar dan geldt dat u eventueel aanvullende informatie dient aan te leveren.
 • Uitstel geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw), loonheffingen, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen.
 • Aanvragen kan nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Ook voor nieuwe belastingaanslagen die u in de tussentijd ontvang, kan bijzonder uitstel worden aangevraagd.
 • Een opgelegde boete hoeft u niet te betalen. De boete wordt automatisch teruggedraaid.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

 • Een lagere winst door de ‘coronacrisis’? U kunt uw inkomsten ten aanzien van de voorlopige aanslag dan verlagen.
 • U betaalt direct minder belasting.
 • Blijkt dat u na het verlagen van uw inkomen afgelopen maanden teveel belasting heeft betaald? Dan krijgt u het verschil terug.
 • Geef wijzigingen in uw inkomen tijdig door. Zo voorkomt u verrassingen bij de definitieve aanslag.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

 • Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%.
 • Vanaf 1 juni 2020 wordt de belastingrente verlaagd naar 0,01%. Alleen voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Deblokkeren g-rekening

 • Deblokkeren van de g-rekening geldt indien u personeel uitzendt, uitleent of detacheert.
 • Naast het overschot worden de bedragen die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen btw vrijgegeven.
 • U moet voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd.
 • Aanvragen geschiedt middels een online formulier. De juristen van Frontyr kunnen ondersteunen bij het invullen hiervan.
 • Als aan het verzoek tegemoet wordt gekomen, krijgt u binnen vier weken een brief. Wegens drukte kan dit langer duren.

Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

 • In deze blog van 3 januari 2020 kunt u lezen wat de voorwaarden zijn om voor een lage WW-premie in aanmerking te komen.
 • U had eerst tot 1 april 2020 de tijd om de arbeidsovereenkomsten van werknemers met onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen, dat is inmiddels verlengd tot 1 juli 2020.

 

Herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

 • Indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond heeft gekregen dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidsovereenkomst heeft, dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.
 • In sommige sectoren is er vanwege de ‘coronacrisis’ echter veel extra overwerk nodig. De regeling zal om die reden zo snel mogelijk worden aangepast.
 • De regeling zal gaan gelden voor 2020.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar: info@frontyr.nl.

 

 

 

 


Addendum Werkwijzer Poortwachter: het UWV houdt rekening met het coronavirus

 |   |  Share: 

Na twee jaar ziekte kan een WIA-aanvraag ingediend worden bij het UWV. Bij die aanvraag dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden. Uit dat verslag moet blijken dat de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd gedurende de eerste twee ziektejaren. Maar wat nu als dit door de uitbraak van het coronavirus niet is gelukt, krijgt u dan een loonsanctie? Het UWV heeft een addendum aan de Werkwijzer Poortwachter toegevoegd waaruit blijkt hoe hiermee wordt omgegaan.


Het RIV is niet compleet

Alvorens het RIV inhoudelijk wordt beoordeeld, zal het UWV toetsen of het compleet is. Wanneer niet alle documenten aangeleverd zijn, in overeenstemming met de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter, dan legt het UWV een (administratieve) loonsanctie  op. U wordt vervolgens door het UWV in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van vijf werkdagen alsnog de ontbrekende informatie aan te leveren. De (administratieve) loonsanctieperiode wordt beëindigd wanneer de ontbrekende informatie tijdig is aangeleverd.


Wat als ik de ontbrekende documenten wegens corona niet (op tijd) kan aanleveren?

Als de termijn in verbond met corona overschreden dreigt te worden, of de handtekening van de werknemer ontbreekt bijvoorbeeld, dan kunt u dit aangeven bij het UWV. In dat geval zal het UWV de kwestie beoordelen en nagaan of de argumenten plausibel zijn. Indien dit het geval blijkt, zal het UWV geen (administratieve) loonsanctie opleggen.


Inhoudelijke beoordeling RIV

Als alle documenten compleet zijn, beoordeelt het UWV het RIV inhoudelijk om na te gaan of er een bevredigend re-integratieresultaat is bereikt. Blijkt dat niet het geval, dan toetst het UWV of de inspanningen voldoende zijn geweest. Zijn de inspanningen onvoldoende, dan gaat het UWV na of er een deugdelijke grond voor de tekortkomingen bestaat. Wanneer die grond niet aanwezig is, dan bekijkt het UWV of er mogelijkheden zijn om de tekortkomingen te herstellen. Indien die mogelijkheden bestaan, dan wordt er een loonsanctie van maximaal 52 weken aan u opgelegd. Bestaan er door corona geen mogelijkheden tot herstel van tekortkomingen, dan kan er geen loonsanctie opgelegd worden.


Wat nu als niet voldoende inspanningen verricht konden worden wegens corona?

U dient het UWV kenbaar te maken dat bepaalde inspanningen als gevolg van corona niet verricht konden worden. Het UWV zal dan beoordelen of dit in uw geval een deugdelijke grond oplevert. Is dat niet het geval, dan zal het UWV een loonsanctie opleggen. Blijkt de nagelaten inspanning niet hersteld te kunnen worden, dan wordt er geen loonsanctie opgelegd. Dit zou het geval kunnen zijn bij een tijdelijke sluiting van uw bedrijf, waardoor de zieke medewerker niet in staat was om (passende) arbeid te verrichten.


Bekortingsverzoeken

Wanneer het UWV toch een loonsanctie van 52 weken aan u oplegt, kunt u altijd een bekortingsverzoek indienen als u meent dat er voldoende herstel-inspanningen zijn verricht. Maar wat nu als de herstel-inspanningen stagneren door het coronavirus? In dat geval kunt u toch een bekortingsverzoek indienen en motiveren waarom u meent dat de herstel-inspanningen als gevolg van het coronavirus stagneren. Als het UWV het argument plausibel acht, kan de loonsanctie alsnog beëindigd worden.

 


NOW-regeling is bekendgemaakt

 |   |  Share: 

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op 31 maart 2020 gepubliceerd. Nu de voorwaarden voor tegemoetkoming bekend zijn en de aanvraag binnenkort kan worden ingediend, is het van belang u daarop alvast voor te bereiden.

De NOW kan in de periode 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 via de website van het UWV worden aangevraagd. Het UWV streeft er zelfs naar de aanvraagprocedure al vanaf 6 april 2020 open te stellen. Of dat ook gaat lukken is nog niet duidelijk.

Voor de aanvraag stelt het UWV een formulier beschikbaar op haar website. U dient daarop allereerst algemene gegevens, zoals uw bedrijfsnaam, loonheffingennummer en rekeningnummer, in te vullen. Omdat uw aanvraag wordt geweigerd als er geen loongegevens in de polisadministratie van het UWV aanwezig zijn, is het noodzakelijk dat u daarvan tijdig aangifte hebt gedaan bij de Belastingdienst. Daarbij gaat het in eerste instantie om kalenderjaar 2019 en januari 2020. Verder dient u de omzetdaling over drie aaneensluitende maanden te berekenen. U kunt kiezen om deze zogenaamde ‘meetperiode’ te laten starten op 1 maart, 1 april of op 1 mei 2020. Er moet al bij de aanvraag een definitieve keuze worden gemaakt, de periode kan niet later worden aangepast. Ongeacht voor welke meetperiode er wordt gekozen, de tegemoetkoming blijft altijd betrekking hebben op de periode maart tot en met mei 2020. De verwachte omzet in die periode moet worden ingevuld en vergeleken met een vierde van de omzet over heel 2019. Het omzetverlies moet vervolgens in hele procenten worden uitgedrukt, waarbij u naar boven afrond. Voor bijzondere situaties bevat het formulier extra toelichting. U hoeft niet aan te tonen dat u omzetverlies heeft geleden door het coronavirus en de overheidsmaatregelen.

 

Behandeling aanvraag en voorschot

Op basis van de door u verstrekte gegevens bij de aanvraag zult u een voorschot van het UWV ontvangen. Dat voorschot bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming, waarbij de loonsom van januari 2020 wordt gehanteerd. Het UWV mag er 13 weken over doen om op uw aanvraag te beslissen. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de eerste termijn binnen twee tot vier weken, na ontvangst van de volledige aanvraag, aan u te betalen.

Zoals aangegeven heeft de tegemoetkoming alleen betrekking op de periode maart tot en met mei 2020. Niet ondenkbaar is dat die periode met nog eens drie aansluitende maanden wordt verlengd. Aan die verlenging kunnen wel nadere voorwaarden worden verbonden.

 

Verplichte aanvraag vaststelling

U dient binnen 24 weken na afloop van de periode waarover aan u de tegemoetkoming is toegekend, het UWV om definitieve vaststelling te verzoeken. Daarvoor is in principe een accountantsverklaring nodig. Vervolgens wordt binnen 22 weken na ontvangst van uw aanvraag de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst, kunt u te maken krijgen met een nabetaling of een terugvordering. Uiteraard heeft u de mogelijkheid tegen de beslissing bezwaar aan te tekenen indien u denkt dat deze niet klopt.

 

Ondersteuning en informatievoorziening door Frontyr

Via VerzekeringsInzicht of door het invullen van uw gegevens via de website kunt u kosteloos toegang krijgen tot het complete coronadossier van Frontyr. Daar vindt u een groot aantal informatie- en modeldocumenten die ter ondersteuning van MKB-ondernemers zijn opgesteld. Met betrekking tot de NOW vindt u bijvoorbeeld informatie over de berekening van de tegemoetkoming, het bepalen van de loonsom, de geldende voorwaarden, de financiële gevolgen als u niet aan de voorwaarden voldoet, hoe misbruik wordt voorkomen, et cetera. De juristen van Frontyr kunnen u verder van een gericht advies voorzien en u zelfs volledig ondersteunen bij het indienen van de aanvragen en het maken van bezwaar tegen beslissingen van het UWV.

Meer informatie over de NOW


Het coronavirus: de privacy van werknemers

 |   |  Share: 

Als werkgever bent u verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van uw werknemers. Veel werkgevers vragen zich daarom af of zij een werknemer mogen controleren op corona, of vragen mogen stellen over een besmetting. In dit artikel beantwoorden wij veelgestelde vragen over wat u  wel of niet mag doen binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in geval van een coronabesmetting.

Mijn werknemer meldt zich ziek. Mag ik vragen of dit komt door een coronabesmetting?
Nee, de AVG bepaalt dat u niet mag informeren naar de aard en de oorzaak van de ziekte van de werknemer. Via uw arbodienst kunt u een bedrijfsarts inzetten, die wel medische gegevens van uw werknemer mag beoordelen en verwerken. In het kader van goed werknemerschap mag u van uw werknemer verwachten dat hij zijn eigen gezondheid beoordeelt en zorgt dat hij geen andere werknemers in gevaar brengt door op het werk te verschijnen met symptomen. U kunt uw werknemer dus verbieden om met symptomen op de werkvloer te verschijnen.

Mag ik mijn werknemer zelf testen op corona?
Nee, u mag uw werknemers niet zelf testen. Enkel een (bedrijfs)arts is hiertoe bevoegd. De arts deelt de uitslag van de test alleen met uw werknemer. Uw werknemer is niet verplicht te vertellen aan u dat hij het coronavirus heeft opgelopen.

Mag ik mijn werknemer verzoeken contact op te nemen met een arts?
Ja, u mag uw werknemer altijd verzoeken om contact op te nemen met de (bedrijfs)arts voor controle. Als de arts vermoedt dat uw werknemer is besmet met het coronavirus, dan zal de arts met spoed contact opnemen met de GGD. De GGD kan er in overleg met u voor zorgen, dat maatregelen worden getroffen op de werkvloer.

Wat kan ik doen als mijn werknemer op eigen initiatief vertelt dat hij besmet is met het coronavirus?
Het staat een werknemer vrij op eigen initiatief te vertellen dat hij besmet is met het coronavirus. U mag een mededeling van een werknemer over zijn klachten nooit verwerken. Dit houdt in dat u het niet mag vastleggen, delen of gebruiken, zelfs niet als de werknemer hiervoor zelf toestemming heeft gegeven.

Mijn werknemer heeft gemeld dat hij besmet is met het coronavirus, mag ik andere werknemers hierover inlichten?
Nee, dat mag niet. Als uw werknemer positief getest is op corona, dan geeft de arts dit door aan de GGD. Als er door het contact van de werknemer kans op besmetting op de werkvloer bestaat, dan treedt het protocol van de GGD in werking. Dit protocol schrijft voor welke maatregelen er getroffen moeten worden.


Het coronavirus: veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

 |   |  Share: 

Wanneer is mijn werknemer arbeidsongeschikt?
U meldt uw werknemer ziek, indien de werknemer als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling zijn werk niet kan doen. U meldt uw werknemer niet ziek indien:

 • de werknemer wegens overheidsmaatregelen verplicht moet thuisblijven;
 • de werknemer klachten heeft of besmet is, maar die klachten hem niet belemmeren om zijn werk uit te voeren.

Dit staat los van de vraag of u het loon van de werknemer dient door te betalen. U kunt hier meer over lezen in de ‘Q&A – Het coronavirus: veelgestelde vragen over het recht op loondoorbetaling’


Mag ik aan mijn werknemer vragen of hij het coronavirus heeft?
Nee, dat mag niet. Informatie over de gezondheid van een werknemer is een bijzonder persoonsgegeven op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij sprake is van één van de wettelijke uitzonderingen. Er is vooralsnog geen wettelijke uitzondering voor besmettelijke ziektes. Wel mag u onder andere vragen hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren en op welk adres de werknemer verblijft. Uiteraard staat het de werknemer vrij om op vrijwillige basis medische gegevens met u te delen.

Vermoedt u dat een werknemer het coronavirus heeft? Dan kunt u de bedrijfsarts inschakelen. Een bedrijfsarts kan de werknemer laten testen op het coronavirus.


Mijn werknemer heeft het coronavirus en gaat uit dienst, wat zijn de financiële gevolgen?
Kan uw werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet doen? Dan zijn de financiële gevolgen afhankelijk van de vraag of u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Bent u geen eigenrisicodrager? Het UWV zal onder omstandigheden beoordelen of u voldoende heeft gedaan om de re-integratie te bevorderen. Heeft u niet voldoende gedaan? Dan kunt u een sanctie krijgen. Ziek uit dienst gaan heeft daarnaast een mogelijke stijging van de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet als gevolg. Indien u wel eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan beoordeelt het UWV pas aan het einde van de wachttijd (104 weken) of u voldoende heeft gedaan om re-integratie te bevorderen. U betaalt daarnaast geen premie voor de Ziektewet. Wel draagt u de kosten van de Ziektewetuitkering, verzuimbegeleiding en re-integratie.

 

De juristen van Frontyr kunnen voor u uiteenzetten wat een uit dienst getreden werknemer financieel voor uw onderneming betekent. Daarnaast kan worden getoetst of u voldoende doet aan de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Een andere juridische vraag? Ook dan kunt u uiteraard bij de juristen van Frontyr terecht.


Het coronavirus: veelgestelde vragen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

 |   |  Share: 

Kan ik tijdens de ‘coronacrisis’ een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen?
Ja dat kan, maar het is verstandig eerst een beroep te doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW is in het leven geroepen om werkgevers die te maken hebben met minimaal 20% omzetverlies tegemoet te komen. Tijdens gebruikmaking van de NOW, mag u geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Zit uw onderneming na gebruikmaking van de NOW nog steeds in financieel zwaar weer? Dan kunt u mogelijk een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van structurele vermindering van werk om bedrijfseconomische redenen, voor een periode van ten minste 26 weken en kunt u niet vrijelijk besluiten wie u ontslaat (afspiegelingsbeginsel). Ten slotte dienen er geen mogelijkheden te zijn om de werknemer te herplaatsen in een andere functie.

Al deze voorwaarden moeten volgens de richtlijnen van het UWV onderbouwd worden. Een ontslagvergunning aanvragen kost om die reden veel tijd en de aanvraag kan bovendien worden afgewezen door het UWV. Het is om die reden verstandig juridische ondersteuning in te schakelen, indien u voornemens bent om een ontslagvergunning aan te vragen. De juristen van Frontyr kunnen beoordelen of het aanvragen van een ontslagvergunning in uw geval kans van slagen heeft en tevens de aanvraag onderbouwen en indienen bij het UWV.


Mag ik een werknemer tijdens de proeftijd ontslaan omdat ik te weinig werk heb?

Ja, dat mag. In de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst in beginsel door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder opzegtermijn. Vereist is wel dat de proeftijd schriftelijk is overeengekomen. Een werknemer ontslaan tijdens de proeftijd, kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever. Uit rechtspraak volgt dat het ontslaan van een werknemer tijdens de proeftijd, wegens het tekort aan werk van de onderneming, tot schadeplichtigheid kan leiden van de werkgever. De rechter weegt hierbij alle omstandigheden van het geval af. Het is nog onduidelijk hoe dit zich zal verhouden tot ontslag tijdens de proeftijd wegens de ‘coronacrisis’. Mogelijk zal de rechter hierbij meewegen of er tegemoetkomingen van de overheid voorhanden waren, bijvoorbeeld de NOW. Het doel van de NOW is immers om een tegemoetkoming in het loon te verschaffen en zodoende te voorkomen dat werknemers worden ontslagen. Het is nog onduidelijk of ontslag tijdens de proeftijd omdat u te weinig werk heeft, invloed heeft op de aanvraag.


Een nieuwe werknemer zal binnenkort starten in mijn onderneming, kan ik mijn aanbod nog intrekken?

Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Indien de arbeidsovereenkomst door beide partijen is getekend, dan is de arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Het is dan niet van belang of de werknemer al met de werkzaamheden is gestart. Wel kunt u in dat geval mogelijk overgaan tot ontslag tijdens de proeftijd. Heeft u een schriftelijk of mondeling aanbod gedaan? U kunt uw aanbod intrekken zolang de andere partij het aanbod niet heeft geaccepteerd.


Het coronavirus: werken en de zorg voor de kinderen, hoe regel je dit?

 |   |  Share: 

Mag mijn werknemer thuis blijven wanneer zijn kind ziek is?
Ja, indien het kind van uw werknemer ziek is en uw werknemer zijn kind moet verzorgen, dan geldt dat als thuiswerken niet mogelijk is, hij aanspraak kan maken op kortdurend zorgverlof. Op grond van de wet dient u het loon van uw werknemer een periode van maximaal twee weken door te betalen. De werknemer heeft ook een mogelijkheid om langdurig zorgverlof op te nemen. Tijdens langdurig zorgverlof hoeft u het loon van de werknemer niet door te betalen. De exacte duur van het zorgverlof is afhankelijk van de arbeidsomvang van uw werknemer. Is het kind van uw werknemer niet ziek? Dan kan de werknemer geen zorgverlof opnemen.

 

Mag mijn werknemer thuis blijven om te zorgen voor zijn kind nu de scholen zijn gesloten?
Ja, uw werknemer mag in eerste instantie thuis blijven daar er sprake is van een noodsituatie waarvoor calamiteitenverlof opgenomen mag worden door de werknemer. Gedurende het calamiteitenverlof betaalt u het loon van uw werknemer door. Echter, calamiteitenverlof kan maar voor zeer beperkte duur opgenomen worden. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof per jaar, maar het verlof is slechts bedoeld om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. U kunt van uw werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om de situatie op te heffen, bijvoorbeeld door opvang voor zijn kind te regelen, zodat het werk kan worden hervat. Blijkt opvang niet mogelijk? Dan kunt u in overleg met uw werknemer nagaan of het mogelijk is om thuis te werken of (onbetaald) verlof op te nemen.


Het coronavirus: veelgestelde vragen over het recht op loondoorbetaling

 |   |  Share: 

Mijn werknemer verricht geen werkzaamheden, omdat het werk zich niet leent voor thuiswerken. Moet ik dan toch het loon van mijn werknemer doorbetalen?
Ja, u dient het loon van de werknemer door te betalen als de werknemer op uw verzoek (preventief) thuis dient te blijven of indien het werk niet kan worden verricht door een overheidsmaatregel.


Mijn werknemer kan niet thuiswerken, maar wil toch thuis blijven omdat hij bang is het coronavirus op de werkvloer op te lopen. Moet ik het loon van mijn werknemer doorbetalen?
Nee, een werknemer mag niet op eigen initiatief thuis blijven omdat hij bang is om op de werkvloer besmet te worden met het coronavirus, zonder dat hiertoe een reële vrees bestaat. In beginsel kan dit worden gezien als werkweigering. U kunt de loondoorbetaling, na waarschuwing, stopzetten.


Mijn werknemer is ziek doordat hij tijdens een vakantie in het buitenland besmet is geraakt met het coronavirus, waarna hij in quarantaine is gesteld. Moet ik dan het loon van mijn werknemer doorbetalen?
De werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens ziekte. De dagen waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, gelden niet als vakantiedagen en worden zodoende ook niet op het verlofsaldo in mindering gebracht, tenzij anders is overeengekomen.


Mijn werknemer is tijdens een vakantie in het buitenland in quarantaine gesteld, maar hij is niet ziek. Moet ik dan het loon van mijn werknemer doorbetalen?
De wet schrijft voor: geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. Nu er waarschijnlijk sprake is van een overmachtssituatie, geldt dat deze niet voor rekening van de werknemer komt en u dus gehouden bent het loon van de werknemer door te betalen. Nu er geen sprake is van ziekte kunnen de reeds vastgestelde vakantiedagen wel afgeschreven worden. Voor de dagen dat een werknemer langer dan de vastgestelde vakantieperiode in het buitenland moet verblijven omdat terugkeer niet mogelijk is, geldt dat u het loon moet doorbetalen. Wel kunt u van de werknemer verlangen dat er, voor zover dat mogelijk is, in quarantaine ook werkzaamheden worden verricht.


Mijn werknemer komt net terug van vakantie vanuit een risicogebied. Mag ik mijn werknemer verplicht twee weken (onbetaald) verlof op laten nemen na zijn vakantie?
Nee, u kunt de werknemer niet verplichten om twee weken (onbetaald) verlof op te nemen na terugkeer van zijn vakantie. De werknemer naar huis sturen zonder doorbetaling van loon door verplicht (onbetaald) verlof op te nemen is niet toegestaan.

 

 

 

 

 

 


Het (niet kunnen) nakomen van overeenkomsten tijdens de coronacrisis

 |   |  Share: 

Veel ondernemers hebben momenteel flink te lijden onder de coronacrisis en de gevolgen van de overheidsmaatregelen. Regelmatig komt de vraag aan de orde of nog terug kan worden gekomen op gesloten overeenkomsten en of dan een schadevergoeding is verschuldigd.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat partijen verplicht zijn de gemaakte afspraken na te komen. Doet een partij dat niet, en is dat haar toe te rekenen, dan is zij verplicht de daardoor geleden schade aan de andere partij te vergoeden. De andere partij kan er ook voor kiezen om nakoming van de gemaakte afspraken te vorderen of de overeenkomst te ontbinden. Indien het vermoeden bestaat, of al duidelijk is dat de overeenkomst niet (goed) kan worden nagekomen, dan is het allereerst aan te raden met de andere partij daarover in gesprek te treden. Een overeenkomst (van opdracht) kan in principe namelijk altijd in onderling overleg worden gewijzigd of beëindigd. Lijkt de andere partij daar geen medewerking aan te willen verlenen? Dan is het van belang na te gaan of u aansprakelijk bent voor het niet nakomen van de overeenkomst, of dat er misschien een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden kan worden gedaan.


Overmacht

Een geslaagd beroep op overmacht leidt ertoe dat u de schade, die de andere partij heeft geleden, niet hoeft te vergoeden. De andere partij kan verder niet van u eisen dat u alsnog de afspraken nakomt. Wel kan zij in principe de overeenkomst beëindigen, tenzij anders is overeengekomen. In veel overeenkomsten en toepasselijke algemene voorwaarden is een regeling over overmacht opgenomen. Is dat niet het geval, dan wordt teruggevallen op de wettelijke bepalingen. Uit de wet volgt dat het bij overmacht gaat om een omstandigheid die buiten de macht ligt van degene die zich daarop beroept. Er kan alleen sprake zijn van overmacht als het nakomen van de overeenkomst praktisch onmogelijk is en er geen alternatieve oplossingen zijn. De drempel ligt hoog en per specifieke overeenkomst moet een beoordeling plaatsvinden. Er zijn zeker aanknopingspunten op grond waarvan kan worden gesteld dat de coronacrisis een overmachtssituatie oplevert.


Onvoorziene omstandigheden

Als er geen sprake is van overmacht, dan kan mogelijk nog een beroep op onvoorziene omstandigheden worden gedaan. De onvoorziene omstandigheden moeten zodanig zijn, dat de andere partij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van u mag verwachten. De overeenkomst kan dan worden gewijzigd, of geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. Of onvoorziene omstandigheden aan de orde zijn, moet van geval tot geval worden beoordeeld. Het mag niet gaan om het normale ondernemersrisico. Het coronavirus zal daar waarschijnlijk niet onder vallen. Uit de praktijk volgt dat rechters niet snel een beroep op onvoorziene omstandigheden honoreren. Omdat de rechtbanken momenteel zijn gesloten, raden wij u aan eerst te proberen samen met de andere partij tot een passende oplossing te komen.


Beter voorkomen, dan genezen

Bij alle nog te sluiten overeenkomsten en toepasselijke algemene voorwaarden, is het verstandig duidelijk te formuleren wanneer van overmacht sprake is en wat daarvan dan de gevolgen zijn. De juristen van Frontyr helpen u daar graag bij en kunnen u van meer informatie en een gericht advies voorzien.


Personeel ‘werkloos’ thuis? Vergeet de SLIM subsidie van de overheid niet!

 |   |  Share: 

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft u mogelijk minder werk beschikbaar voor uw medewerkers. Het ziet er helaas niet naar uit dat deze maatregelen op korte termijn versoepeld zullen worden. Dat is geen reden om uw personeel ‘werkloos’ thuis te laten zitten of van hun onbedoelde extra vrije tijd te laten genieten, wel een kans om hun kennis en vaardigheden bij te laten werken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 namelijk in totaal € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM). Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mogelijkheden, voorwaarden, aanvraag termijnen en overige relevante informatie.

Meer uitleg over de subsidie is terug te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanzelfsprekend denken wij ook graag met u mee over hoe u optimaal gebruik kunt maken van beschikbare regelingen. Vragen? Neem contact met ons op via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.

SLIM subsidie