Let op: de NOW is gewijzigd!

 |   |  Share: 

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de verlenging van de NOW, ook wel NOW 2.0 genoemd. Het kabinet heeft echter ook, ten behoeve van de werkgelegenheid, een aantal wijzigingen aangebracht in de NOW 1.0 en 2.0. In dit artikel treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die vanaf vandaag van kracht worden.

Algemene wijzigingen

 • Vanaf eind juni 2020 zullen gegevens over de aangevraagde NOW-subsidie, zoals de naam van de aanvrager en de verleende voorschotten, op de website van het UWV openbaar worden gemaakt.
 • Ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen in de periode 2019 tot en met 1 februari 2020, mogen de kalendermaanden vanaf het overgangsmoment hanteren voor de omzetvergelijking, omgerekend naar een omzet over drie maanden.
 • In de regeling voor startende ondernemingen, start de referentieomzetperiode voortaan op de dag van aanvang van de bedrijfsvoering. Om van de regeling gebruik te kunnen maken moet de onderneming uiterlijk in februari 2020 zijn gestart.
 • Het overleggen van een accountantsverklaring is verplicht voor:
  • ondernemers die een voorschot van € 100.000,- of meer hebben ontvangen; en
  • ondernemers met een vastgestelde subsidie van € 125.000,- of meer.
   Voor het maken van de berekening zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.
 • Een verklaring van een derde, zoals een administratiekantoor of financieel dienstverlener, die de omzetdaling bevestigt, is verplicht bij:
  • een vaststellingsverzoek bij een verkregen voorschot van € 20.000,- of meer; en
  • een vaststellingsbedrag van € 25.000,- of meer.
 • Als ondernemers een dertiende maand hebben uitgekeerd in januari 2020, filtert het UWV die er waar mogelijk uit bij de eindafrekening.

Wijzigingen NOW 1.0

 • Het aanvraagtijdvlak wordt verlengd van 31 mei 2020 naar 5 juni 2020.
 • De loonsom over de periode maart t/m mei 2020 kan worden gehanteerd als die hoger is dan driemaal de loonsom over januari 2020. Hiermee worden onder andere seizoensbedrijven tegemoet gekomen.

Wijzigingen NOW 2.0

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten.
 • Een onderneming die gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het uitkeren van reguliere bonussen aan gewone werknemers mag wel.
 • Ondernemers zijn verplicht bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af te leggen over het stimuleren van werknemers om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 • In principe wordt de NOW-subsidie niet extra verlaagd (met een boete) bij bedrijfseconomisch ontslag. De correctie van de loonsom blijft wel bestaan. Een afwijkende regeling, waarbij de subsidie wel extra wordt verlaagd, zal waarschijnlijk gaan gelden bij ontslag van meer dan twintig werknemers zonder dat een akkoord met de vakbonden of de OR was bereikt.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de NOW of nog vragen daarover? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.

 


Tozo voor zelfstandig ondernemers verlengd

 |   |  Share: 

Veel zelfstandig ondernemers zijn door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Om deze ondernemers financieel tegemoet te komen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Aangezien nog niet alle sectoren tijdens de versoepelingen van de maatregelen kunnen opstarten, is de Tozo verlengd tot 31 augustus 2020. Er wordt ook wel gesproken over de ‘Tozo 2’.  

Wat houdt de Tozo in?

Op basis van de Tozo kunt u bij uw gemeente tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen. Indien u aan de voorwaarden voldoet, wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro tegen 2 procent rente. Het maximaal te lenen bedrag geldt voor de Tozo 1 en 2 gezamenlijk.

Wie komen in aanmerking voor de ‘Tozo 2-uitkering’?

Zowel ondernemers die al gebruikmaken van de Tozo-uitkering, als ondernemers die hiervan nog geen gebruik hebben gemaakt, kunnen ondersteuning aanvragen. De ‘Tozo 2’ gaat in per 1 juni 2020 en geldt alleen voor de maanden juni, juli en augustus. Indien u al een Tozo-uitkering ontvangt tot en met juni, dan kunt u voor de maanden juli en augustus aanspraak maken op de ‘Tozo 2’-uitkering.

Voorwaarden ‘Tozo 2’

De ‘Tozo 2’ verschilt slechts op één punt van de oude regeling. Er gaat namelijk een partnerinkomenstoets gelden bij de uitkering voor levensonderhoud. Dit houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het inkomen van uzelf en uw partner (het huishoudinkomen) in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt boven het sociaal minimum komt, bestaat er geen recht op de ‘Tozo 2’-uitkering.

Voor meer informatie over de Tozo verwijzen wij u naar ons blogbericht over de ‘Tozo 1’.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de Tozo of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.


Coronacrisis: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

 |   |  Share: 

Goed nieuws voor ondernemers; zij krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning. Eerder heeft het kabinet een eerste noodpakket met maatregelen rondom banen en economie ontwikkeld. Nu de coronacrisis nog niet voorbij is, neemt het kabinet nieuwe maatregelen en worden bestaande maatregelen verlengd. Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. In onderstaand artikel hebben wij de belangrijkste maatregelen uit het tweede noodpakket voor u op een rij gezet.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Naast een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW), kunnen MKB-ondernemers een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie verkrijgen, om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor deze tegemoetkoming komen enkel de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling in aanmerking. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minstens 30%). Er geldt een maximum van 20.000 euro voor een periode van drie maanden.

Regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW 2.0)

De NOW-regeling wordt verlengd. Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni, juli en augustus aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld om het personeel door te kunnen betalen. In de NOW-regeling worden onder andere ook de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent, waardoor de NOW ook een bijdrage levert aan andere kosten dan de loonkosten;
 • de referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020;
 • een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
 • werkgevers die onder de huidige NOW-regeling een werknemer ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, dienen 100% van de verstrekte compensatie voor de loonkosten van die werknemer en daarnaast een boete van 50% van dat bedrag terug te betalen. De NOW 2.0 schaft die boete af. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft van kracht;
 • werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren bij- en omscholing te gaan doen en leggen hierover bij de aanvraag NOW 2.0 een verklaring af.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zzp’ers kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen kan tot eind augustus 2020 aangevuld worden tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat, in tegenstelling tot daarvoor, wél een partnerinkomenstoets. Hierdoor kunnen alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum voor een tegemoetkoming in het levensonderhoud in aanmerking komen. Bij de aanvraag dient de zzp’er te verklaren dat er bij het bedrijf geen sprake is van surseance van betaling en dat het bedrijf niet in staat van faillissement verkeert. Ondersteuning in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage blijft ook mogelijk.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin ondernemers uitstel voor betaling van belasting kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ondernemers dienen bij uitstel langer dan drie maanden te verklaren dat zij geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

 

Naast al het vorenstaande blijven ook kredietverleningen en garanties aan ondernemers doorlopen. Bijvoorbeeld de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Wilt u weten voor welke regeling(en) u in aanmerking komt, of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.


Coronacrisis: deurwaarders mogen stukken afgeven via de brievenbus

 |   |  Share: 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ontwikkelde richtlijnen over de onmogelijkheid van het persoonlijk uitreiken van exploten – bijvoorbeeld een dagvaarding of een vonnis –  gedurende de coronacrisis. Een aantal kantonrechters hebben geoordeeld dat, ondanks opvolging van de richtlijnen, per brievenbus uitgereikte exploten niet volstaan. Hierdoor staat de rechtsgeldigheid van een aantal na 16 maart 2020 uitgereikte exploten ter discussie. Om een einde te maken aan die discussie heeft de Rijksministerraad besloten om een maatregel via een spoedwet in te voeren. Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk toegezonden en zal openbaar worden bij indiening bij de Tweede Kamer. Door middel van de spoedwet mogen gerechtsdeurwaarders tijdens de coronacrisis exploten afgeven door die in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. Het doel is om terugwerkende kracht aan de maatregel toe te kennen.

De ‘normale’ uitreiking van het exploot

Normaal gesproken belt een deurwaarder aan om een exploot in persoon te kunnen overhandigen. Als er open wordt gedaan, zal de deurwaarder een afschrift van het exploot aan de geadresseerde van het exploot, aan een huisgenoot of andere persoon die opendoet overhandigen, tenzij de deurwaarder vindt dat die persoon onvoldoende kan bevorderen dat het exploot de geadresseerde tijdig bereikt. Als de deurwaarder het exploot niet in persoon kan uitreiken, doet hij een afschrift van het exploot in de brievenbus of, als ook dat niet kan, op de post. In deze laatste twee gevallen dient de deurwaarder de reden van de feitelijke onmogelijkheid in zijn exploot te benoemen.

Besmettingsgevaar

Gedurende de coronacrisis is het niet mogelijk en verantwoord om op de normale manier een exploot uit te reiken. Immers kan de regel om anderhalve meter afstand te houden niet worden nageleefd en kan een deurwaarder het exploot niet achterlaten op de stoep, zoals een pakketbezorger dat met een pakket wel zou kunnen doen. Uit de memorie van toelichting behorend bij de spoedwet blijkt dat in overweging is meegenomen dat een deurwaarder naar de aard van zijn werk aanmerkelijk minder geliefd wordt dan de pakketbezorger. Geoordeeld wordt dat het risico dat deurwaarders te maken krijgen met bewoners die hem in het gezicht spugen of fysiek te lijf zullen gaan, groter is dan voor een pakketbezorger. Met oog op het algemeen belang van volksgezondheid en zodoende het voorkomen van besmettingen, is dit risico onaanvaardbaar.

De uitreiking van het exploot gedurende de coronacrisis

De spoedwet moet ervoor gaan zorgen dat deurwaarders niet hoeven aan te bellen om de exploten aan iemand persoonlijk in handen te geven, als zij oordelen dat dit door de RIVM-richtlijnen niet verantwoord en zonder besmettingsgevaar kan. De gebruikelijke aanvullende instructie die normaal mondeling wordt toegelicht, verstrekt de deurwaarder dan via alternatieve contactvormen, zoals de telefoon of via e-mail. Kortom, de deurwaarder dient te beoordelen of de uitreiking zonder besmettingsgevaar kan geschieden. Dit kan ertoe leiden dat het exploot in de brievenbus wordt gedeponeerd.

Wenst u een dagvaarding uit te brengen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.


Betaald ouderschapsverlof opnemen vanaf 2022

 |   |  Share: 

Niet iedere werknemer kan het zich veroorloven om ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Het kabinet heeft om die reden besloten om het opnemen van ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken.

Betaald ouderschapsverlof

Een werknemer heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof, oftewel: 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het ouderschapsverlof dient te worden opgenomen in de eerste acht levensjaren van het kind en is momenteel onbetaald. Dit is alleen anders indien er afwijkende afspraken over zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Als werknemers vanaf augustus 2022 ouderschapsverlof opnemen, dan keert het UWV de eerste 9 van de 26 weken een uitkering uit (tot 50% van het maximum dagloon). De overige weken blijven onbetaald. Het betaalde verlof dient in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen.

Ouderschapsverlof aanvragen en weigeren

Ouderschapsverlof dient ten minste twee maanden voordat het ouderschapsverlof ingaat schriftelijk te worden aangevraagd door de werknemer. De werknemer dient daarbij de periode, het aantal uren verlof per week en de spreiding daarvan te vermelden.

Wellicht komt deze periode u vanwege bijvoorbeeld drukte niet goed uit en vraagt u zich af of u het ouderschapsverlof kunt weigeren. U mag het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kunt u mogelijk de manier waarop uw werknemer het ouderschapsverlof wil indelen, wijzigen. Dit kan echter alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Kort gezegd houdt dit in dat het ouderschapsverlof uw bedrijf in ernstige problemen brengt. Uit de rechtspraak volgt dat roostertechnische problemen niet voldoende zijn. U dient dus voorzichtig te zijn met het weigeren van het ouderschapsverlof op de door de werknemer aangevraagde periode en tijden. Wel kunt u uiteraard met uw werknemer in overleg treden hieromtrent.

(Aanvullend) geboorteverlof

Ook vanaf juli 2020 zal er een wijziging plaatsvinden. Partners hebben momenteel recht op vijf dagen volledig betaald geboorteverlof. Partners waarvan het kind is geboren op of na 1 juli 2020 hebben tevens recht op aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf weken. De werknemer krijgt dan van het UWV een uitkering van 70% van het dagloon.

Heeft u vragen over de verschillende verlofregelingen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.


Aanwezigheids- en tijdsregistratie: pas op met het gebruik van vingerafdrukken

 |   |  Share: 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de hoogste boete tot nu toe voor het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgelegd. De boete van € 725.000 werd opgelegd aan een bedrijf, omdat de werknemers hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdregistratie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken had mogen verwerken. Het bedrijf kon zich namelijk niet beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

De vingerafdruk is een gegeven waarmee een eenduidige identificatie van een persoon mogelijk is. Ook wel een biometrisch gegeven genoemd. Biometrische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze categorie persoonsgegevens wordt extra beschermd. Op grond van de AVG mag een bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij de wet hiervoor een uitzondering biedt.

Biedt de wet een uitzondering?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geconcludeerd dat het bedrijf in kwestie zich niet kan beroepen op een uitzonderingsgrond. Voor het gebruik van vingerafdrukken zouden in dit geval twee uitzonderingen mogelijk kunnen zijn, namelijk op basis van uitdrukkelijke toestemming of als het gebruik van de gegevens noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Uitdrukkelijke toestemming

De AVG stelt strenge eisen aan het vragen van uitdrukkelijke toestemming. Toestemming dient ondubbelzinnig, specifiek en vrij te zijn. Het bedrijf in deze kwestie kon niet aantonen dat de medewerkers uitdrukkelijke toestemming aan de werkgever hadden verleend. De medewerkers hebben daarnaast zelfs aangegeven dat zij het vastleggen van de vingerafdruk als verplichting ervaarden. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt bovendien ook dat medewerkers afhankelijk zijn van hun werkgever en dus vaak niet in een positie om te kunnen weigeren. Hierdoor mag het vragen van toestemming in principe niet.

Beveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat een werkgever moet afwegen of gebouwen en informatiesystemen zó goed beveiligd moeten zijn dat dit niet anders kan dan alleen door gebruik van biometrische gegevens, zoals de vingerafdruk. Doorgaans ontbreekt die noodzaak, omdat er goede authenticatie- of beveiligingsalternatieven zijn.

Bezwaar

Het bedrijf in kwestie heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen het besluit tot oplegging van de boete. Het is nog niet duidelijk of het besluit hierdoor gewijzigd zal worden.

 

Verwerkt u biometrische gegevens, bijvoorbeeld een vingerafdruk om de aanwezigheid van uw medewerkers te registreren en twijfelt u of die verwerking in lijn is met de AVG? Neem dan contact op met een van de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Zij leggen u graag uit hoe u aan de AVG kunt voldoen, zodat hoge boetes kunnen worden voorkomen.


Het coronavirus: financiële ondersteuning voor ondernemers versoepeld en uitgebreid

 |   |  Share: 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 april 2020 aangekondigd dat een aantal bestaande regelingen uit het noodpakket wordt versoepeld en uitgebreid. In de onderstaande tekst worden de veranderingen puntsgewijs toegelicht.

Financiering via borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) versoepeld

 • Inhoud regeling: ondernemers kunnen makkelijker geld lenen, aangezien de overheid via de BMKB borg staat voor de kredieten die bijvoorbeeld bij banken worden aangevraagd.
 • Versoepeling: de looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar. Daarnaast kan niet alleen middels een uitgebreide liquiditeitsprognose worden gekeken naar de toegang tot de BMKB, maar ook via een omzettoets.
 • Per: 28 april 2020.

Budget Seed Capital-regeling wordt verhoogd

 • Inhoud regeling: de Seed Capital-regeling betreft een fonds dat is opgericht om innovatieve ondernemingen zoals technostarters en/of creatieve starters te financieren.
 • Versoepeling: het budget wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro.
 • Per: 28 april 2020.

Nevenactiviteit komt in aanmerking voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling)

 • Inhoud regeling: sectoren die het meest zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00 euro ontvangen.
 • Versoepeling: de bij de KvK geregistreerde nevenactiviteit sluit soms beter aan op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Ondernemers kunnen om die reden nu ook op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Wel dient uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit te worden voldaan aan de minimumvereisten qua omzetverlies en vaste lasten.
 • Per: 29 april 2020.

Verhoging garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 • Inhoud regeling: voor ondernemers die niet eenvoudig aan een banklening of bankgarantie komen, is het middels de GO eenvoudiger om een krediet te krijgen. De overheid kan 50% Staatsgarantie geven aan de bank op middelgrote en grote leningen.
 • Verandering: Het garantieplafond wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard.
 • Per: 29 april 2020.

Het kabinet werkt momenteel aan aanvullende steunplannen bovenop het huidige noodpakket. Houd www.frontyr.nl/blog in de gaten voor actueel nieuws hieromtrent.

Wilt u weten voor welke regeling(en) u in aanmerking komt, of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 2666.


Het houden van algemene vergaderingen tijdens de coronacrisis

 |   |  Share: 

Een algemene vergadering, zoals gehouden door een rechtspersoon, is doorgaans een fysieke bijeenkomst. Gedurende de coronacrisis is het niet wenselijk om fysiek bijeen te komen. Op 24 april 2020 is de spoedwet ‘Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19’ aangenomen. De spoedwet beoogt onder meer zekerheid te geven over de geldigheid van genomen besluiten tijdens de crisis.  

Algemene vergadering langs elektronische weg

Veel rechtspersonen hebben door de coronacrisis de wens om een algemene vergadering te organiseren met behulp van elektronische middelen. Maar kan een bedrijf op die manier wel rechtsgeldig besluiten nemen? De spoedwet zorgt ervoor dat bedrijven tijdelijk kunnen afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot het houden van fysieke vergaderingen. Het  bestuur kan op basis van die wet onder de volgende voorwaarden bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot een algemene vergadering:

 • de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
 • als gekozen wordt voor een uitsluitend langs elektronische weg te volgen vergadering, dan moet dat bij de oproeping voor die vergadering zijn vermeld (zodat leden/aandeelhouders daar rekening mee kunnen houden); en
 • de leden zijn in ieder geval 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld
 • vragen dienen uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord te worden en op de website van de rechtspersoon te worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk zijn gemaakt voor leden; en
 • het bestuur dient zich ervoor in te spannen dat tijdens de vergadering (elektronisch of anderszins) nadere vragen kunnen worden gesteld door leden of aandeelhouders, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk is.

Stemrecht

Het bestuur kan op grond van de spoedwet bepalen dat het stemrecht van een aandeelhouder of lid (uitsluitend) langs elektronische weg kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld via een stemwebsite of per e-mail. Ook kan afgesproken worden dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering langs elektronische weg zijn uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Verslaglegging

Jaarlijks na afloop van het boekjaar dient door het bestuur verslaglegging te worden gedaan. De spoedwet maakt het mogelijk om de hiervoor vastgestelde termijnen als volgt te verlengen:

 • Besloten en naamloze vennootschappen kunnen de termijn van vijf maanden na afloop van het boekjaar verlengen met ten hoogste vijf maanden.
 • Verenigingen, coöperaties en stichtingen kunnen de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar verlengen met ten hoogste vier maanden.

De spoedwet vervalt in beginsel op 1 september 2020, maar deze wet kan steeds met twee maanden worden verlengd indien dat nodig is.

Heeft u vragen over het houden van algemene vergaderingen langs elektronische weg gedurende de uitbraak van het coronavirus? Neem dan contact op met een van de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar: advies@frontyr.nl.

 


Staat de coronacrisis de inzet van een mediationtraject in de weg?

 |   |  Share: 

De getroffen overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus maken het momenteel lastig, dan wel onmogelijk, om op de gebruikelijke wijze invulling te geven aan een mediationtraject. De afstandsregels staan veelal in de weg aan fysieke aanwezigheid van partijen aan de mediationtafel. De juristen van Frontyr krijgen regelmatig de vraag voorgelegd of de inzet van mediation op afstand nu wordt verwacht.

Conflicten waar Frontyr in haar praktijk mee te maken krijgt, zijn met name conflicten in de arbeidssfeer, al dan niet in combinatie met (geclaimde) arbeidsongeschiktheid van de betrokken werknemer. Zowel van de werkgever als de werknemer wordt verwacht dat zij zich inspannen om het arbeidsconflict op te lossen. Het inzetten van een mediationtraject kan daartoe zijn aangewezen. Of mediation op afstand, bijvoorbeeld online of telefonisch, moet worden ingezet is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Daarbij is van belang dat de Mediatorsfederatie kwaliteitsregister Nederland (Mfn) zich al in algemene bewoordingen over dit vraagstuk heeft uitgelaten.

Aanwijzingen Mfn

De Mfn meent dat haar terughoudendheid is geboden omdat het register zo’n 3000 mediators kent die een zeer diverse en uiteenlopende praktijk voeren. De registermediators hebben zich te houden aan de Mfn-reglementen en modellen, maar bepalen zelf hoe zij daar in de praktijk invulling aan geven. Een mediator mag er ook voor kiezen een mediationbijeenkomst op afstand te organiseren. De Mfn heeft de mediators echter, in het kader van de coronacrisis, een aantal punten onder de aandacht gebracht. Zo moeten mediators steeds nagaan of de aard van de zaak en de deelnemers wel geschikt zijn voor bijvoorbeeld digitale mediation. Vooraf moet worden bepaald met welk programma er gewerkt zal worden, of de deelnemers daarmee over weg kunnen, of het beeld en geluid goed werken en het programma voldoende is beveiligd. Verder moet steeds worden nagegaan of de regels omtrent vertrouwelijkheid wel voldoende in acht worden genomen. Er mogen bijvoorbeeld geen andere mensen dan de officiële deelnemers in de ruimte aanwezig zijn en het maken van opnamen is verboden. De mediator dient er voorts voor te zorgen dat alle partijen de vereiste documenten, zoals de mediationovereenkomst en de geheimhoudingsverklaring, ondertekenen. Het Mfn raadt het zetten van de ‘gewone elektronische handtekening’ (zoals een gescande handtekening) af omdat daar weinig of geen waarborgen aan zijn verbonden en vervalsing eenvoudig is. Geadviseerd wordt om bij het op afstand ondertekenen van documenten steeds een gekwalificeerde elektronische handtekening te gebruiken, omdat die juridisch gezien gelijk is aan een gewone ‘natte’ handtekening.

Inzet mediation tijdens re-integratie

Wat nu als de inzet van een mediationtraject in het kader van de re-integratie door de bedrijfsarts is geadviseerd en de mediator, na het voeren van de intakegesprekken, meent dat de zaak zich niet leent voor mediation op afstand? Is het achterwege laten van dat traject voor het UWV een reden om een loonsanctie op te leggen? Het UWV heeft in verband met de coronacrisis de Werkwijzer Poortwachter aangevuld, zie daarover onze blog ‘Re-integratieverplichtingen: UWV minder strikt tijdens de coronacrisis’. Het UWV verwacht dat werkgevers en werknemers waar mogelijk op afstand re-integratie-inspanningen leveren. Meer dan het redelijke wordt echter niet verwacht. Als een re-integratie-inspanning door de coronacrisis niet kan worden geleverd, is het belangrijk dat dit bij de WIA-aanvraag, middels een begeleidend schrijven bij het re-integratieverslag, goed gemotiveerd naar voren wordt gebracht. Het UWV bepaalt of hetgeen er wordt aangevoerd plausibel is en is dan bij haar beoordeling coulanter dan normaal. De juristen van Frontyr kunnen u helpen bij het opstellen van zo’n begeleidend schrijven.

Heeft u nog vragen over de inzet van mediation op afstand of wenst u in een mediationtraject juridisch te worden bijgestaan? Neemt u dan gerust contact op met één van de juristen van Frontyr via het telefoonnummer 085 – 773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.


Versoepeling NOW-regeling voor concerns

 |   |  Share: 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de NOW-tegemoetkoming, moest er op concernniveau sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies. De overheid is verzocht de NOW-regeling op dat punt te versoepelen zodat het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, beter kan worden gerealiseerd. Besloten is onder voorwaarden gehoor te geven aan dat verzoek. De gewijzigde NOW-regeling zal in de loop van deze week worden gepubliceerd.

Het uitgangspunt van de NOW is steeds geweest dat het omzetverlies op concernniveau moest worden bepaald. Als het concern met minder dan 20% omzetverlies te maken heeft, komen de afzonderlijke onderdelen daarvan dus niet voor de NOW-tegemoetkoming in aanmerking. Daar is destijds bewust voor gekozen omdat er volgens de overheid teveel ruimte zou ontstaan voor ongewenst strategisch gedrag.

Duidelijk is geworden dat de concernbepaling van de NOW in de praktijk tot onwenselijke situaties leidt. Te denken is bijvoorbeeld aan een concern waarvan de werkmaatschappijen zeer uiteenlopende activiteiten ontplooien. De ene werkmaatschappij kan te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies, terwijl de andere werkmaatschappijen nog goed draaien waardoor het concern in totaal minder dan 20% omzetverlies heeft. Als solidariteit binnen zo’n concern ontbreekt, kan dat ertoe leiden dat de slecht draaiende werkmaatschappij toch tot ontslagen moet overgaan. En dat was nu juist wat men met de NOW wilde voorkomen.

Naar aanleiding van de signalen die de overheid heeft ontvangen, heeft zij besloten de concernbepaling van de NOW onder voorwaarden te versoepelen. Individuele werkmaatschappijen krijgen de mogelijkheid om op basis van de eigen omzetcijfers de NOW-tegemoetkoming aan te vragen. De overheid onderkent dat aan die versoepeling een aantal risico’s kleven. Zo kan de NOW-tegemoetkoming terecht komen bij goed draaiende concerns die onder andere op basis daarvan winsten gaan uitkeren. Gedacht kan ook worden aan bedrijven die tussen de werkmaatschappijen gaan schuiven met personeel en omzet om op die manier zoveel mogelijk tegemoetkoming te kunnen ontvangen. Daarom worden aan de versoepeling voor concerns in ieder geval de volgende  voorwaarden verbonden:

 • De werkmaatschappij moet ‘rechtspersoonlijkheid’ hebben (bijvoorbeeld een BV of NV zijn). Onderdelen daarvan komen dus niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
 • Het betreffende concern, waar de werkmaatschappij onder valt, moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen. Dat geldt tot en met de datum waarop tijdens de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
 • De werkmaatschappij moet met de betrokken werknemersvakbonden of (bij minder dan 20 werknemers) de personeelsvertegenwoordiging, een akkoord hebben bereikt over werkbehoud.
 • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Als dat wel zo is, moet worden uitgegaan van het vereiste omzetverlies op concernniveau.

Daarnaast zullen er nog een aantal controlewaarborgen gaan gelden, die nog nader samen met accountants zullen worden uitgewerkt.

Naar verwachting zal de gewijzigde NOW-regeling deze week worden gepubliceerd. Heeft u nog vragen over de wijzigingen van de NOW? Belt u dan gerust met één van onze juristen via telefoonnummer 085 -773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.