Uw zieke werknemer en vakantiedagen

 |   |  Share: 

De vakantiewetgeving zit complex in elkaar en al helemaal wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt is of wordt. Daarom bij dezen een korte uiteenzetting van de ingewikkelde materie.

Uw werknemer heeft per jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Indien geregeld bij collectieve of individuele arbeidsovereenkomst, kan uw werknemer recht hebben op meer dan het wettelijke minimum aantal vakantiedagen: de bovenwettelijke vakantiedagen.

Tijdens arbeidsongeschiktheid bouwt uw werknemer eveneens vakantiedagen op. Een arbeidsongeschikte werknemer kan dan ook vakantiedagen opnemen. Gedurende deze vakantiedagen wordt hij vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen.

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt tijdens een opgenomen vakantie, dan geldt de hoofdregel dat deze dagen niet worden aangemerkt als vakantie. Wel kunt u uw werknemer in een voorkomend geval vragen om in te stemmen met het aanmerken van ziektedagen als bovenwettelijke vakantiedagen. Daarnaast is het mogelijk om in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat bovenwettelijke vakantiedagen worden afgeschreven bij arbeidsongeschiktheid.

De aanspraak op toekenning van de wettelijke vakantiedagen van uw werknemer vervalt zes maanden na de laatste dag van het jaar, waarin deze dagen zijn opgebouwd. De vordering tot toekenning van bovenwettelijke vakantiedagen verjaart na vijf jaar. Voor het vervallen van de wettelijke vakantiedagen is belangrijk dat uw werknemer redelijkerwijs in staat dient te zijn geweest vakantie op te nemen. Hiervan is bijvoorbeeld geen sprake, als uw werknemer door ziekte geen mogelijkheden heeft gehad om verlof op te nemen.

Sommige Cao’s kennen overigens afwijkende bepalingen over het voorgaande. Het is daarom raadzaam om na te gaan of de cao, die binnen uw onderneming van toepassing is, een regeling bevat over vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...