Wet arbeidsmarkt in balans

 |   |  Share: 

In het blogbericht over het regeerakkoord 2017 berichtten wij u al over de arbeidsrechtelijke veranderingen die de wetgevers voor ogen hebben. In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn die plannen geconcretiseerd. Het wetsvoorstel Wab wordt vermoedelijk na de zomer behandeld in de Tweede kamer en treedt, als alles volgens schema verloopt, op 1 januari 2020 in werking. In het onderstaande blogbericht leest u alvast over de belangrijkste wijzigingen die voor u als werkgever van belang zijn.

Cumulatiegrond

Als u als werkgever eenzijdig het dienstverband met een werknemer wilt beëindigen, dan dient u zich te beroepen op één van de acht wettelijke ontslaggronden. Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst beoordeelt de rechter aan de hand van de aangedragen ontslaggrond of er voldoende reden is om over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In het huidige ontslagrecht is een combinatie van twee of meerdere ontslaggronden niet mogelijk. Het wetsvoorstel Wab moet daar met de introductie van de cumulatiegrond (de negende ontslagrond) verandering in brengen. Een beroep op de cumulatiegrond moet het mogelijk maken om twee of meerdere onvoldragen ontslaggronden te combineren tot een volwaardige ontslaggrond. Als een beroep op de cumulatiegrond slaagt, dan kan de rechter bovenop de wettelijke transitievergoeding een aanvullende vergoeding toekennen van maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding.

Transitievergoeding

Momenteel heeft een werknemer na twee jaar dienstverband recht op de wettelijke transitievergoeding. In het wetsvoorstel Wab is opgenomen dat de transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd is vanaf de eerste dag van het dienstverband. De transitievergoeding zal 1/3 van een maandsalaris per dienstjaar gaan bedragen. Voorts is in het wetsvoorstel opgenomen dat de hogere transitievergoeding na tien jaar dienstverband vervalt.

Uitbreiding ketenregeling

Een werknemer heeft bij het verlengen van zijn of haar arbeidsovereenkomst na het verstrijken van twee jaar in bijna alle gevallen recht op een contract voor onbepaalde tijd. In het wetsvoorstel Wab is opgenomen dat een werknemer bij het voortzetten van het dienstverband pas na drie jaar recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Als werkgever mag u de werknemer dus een jaar langer een tijdelijk contract aanbieden.

Verlengen proeftijd

Op grond van het wetsvoorstel Wab kunt u wellicht in te toekomst, als u een werknemer direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, een proeftijd overeenkomen van vijf in plaats van twee maanden. De proeftijd voor een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van twee jaar of langer kan worden gesteld op drie in plaats van twee maanden.

De oproepovereenkomst

In het wetsvoorstel Wab zijn voorts plannen opgenomen die de positie van oproepkrachten versterkt. Op grond van de Wab moet u de oproepkracht ten minste vier dagen van te voren schriftelijk oproepen. Als u dat niet tijdig doet, dan is de oproepkracht niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Indien u de werknemer wel tijdig heeft opgeroepen, maar de oproep binnen vier dagen voorafgaand aan de dag waarop de oproepkracht moet verschijnen intrekt, behoudt de werknemer het recht op loon over die dag. Bij cao kan hiervan worden afgeweken.
Verder bent u als werkgever verplicht om de oproepkracht die een nul-urencontract heeft en van wie het dienstverband één jaar heeft geduurd, bij verlenging van de arbeidsovereenkomst een contract aan te bieden voor het aantal uur dat de werknemer het jaar daarvoor gemiddeld heeft gewerkt.

Payrolling

In het wetsvoorstel Wab is tot slot bepaald dat werknemers die op payrollbasis werkzaam zijn, dezelfde arbeidsvoorwaarden dienen te krijgen als de werknemers die bij de opdrachtgever werkzaam zijn.

Maakt u gebruik van oproepkrachten of heeft u een werknemer in dienst die u liever kwijt dan rijk bent? Laat u dan op voorhand informeren door de juridisch adviseurs van Frontyr. De juridisch adviseurs van Frontyr zijn op de hoogte van het wetsvoorstel Wab en beantwoorden graag al uw vragen! Stuur uw vraag naar info@Frontyr.nl of neem vrijblijvend contact op via 085-773 26 66.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...