Waarom wordt de Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders?

 |   |  Share: 

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Door middel van deze wet worden aan werknemers (klokkenluiders) mogelijkheden geboden om misstanden te melden. Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. De Nederlandse wetgeving dient om die reden aangepast te worden. Als gevolg hiervan is het wetsvoorstel ‘Wet bescherming klokkenluiders’ ingediend.

Met ingang van welke datum dient Nederland te voldoen aan de nieuw Europese richtlijn?
Nederland had de richtlijn uiterlijk op 17 december 2021 moeten implementeren in de nationale wetgeving. Dat is niet gelukt. Het wetsvoorstel is in Nederland nog in behandeling. De verwachting bestaat dat in de zomer van 2022 de wetswijziging in werking treedt.

Wat zal de Wet bescherming klokkenluiders veranderen voor u als werkgever?
Klokkenluiders hebben bescherming als zij een melding doen van (een vermoeden van) een misstand en/of een inbreuk op het recht van de Europese Unie. Klokkenluiders die benadeeld worden hoeven na aanpassing niet aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. U moet als werkgever aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Voorheen viel onder benadeling uitsluitend een benadeling in de rechtspositie van de klokkenluider. U kunt hierbij onder andere denken aan schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, loonsverlaging of verandering van werklocatie. De Wet bescherming klokkenluiders biedt bescherming voor élke vorm van benadeling van een klokkenluider. U kunt hierbij denken aan pesten, weigering om een referentie af te geven, intimideren of uitsluiting. Ook de kring van beschermde personen wordt door deze wet verbreed. Ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten worden beschermd.

Is uw bedrijf verplicht om een meldregeling te hebben?
Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemer? Dan dient u verplicht een meldregeling te hebben. Dat is een procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden. U dient deze meldregeling al sinds 1 juli 2016 te hebben. Met de komst van de Wet bescherming klokkenluiders zullen onder andere ook vrijwilligers en stagiairs meegeteld worden bij de berekening van het aantal medewerkers. Dit betekent dat de verplichte meldregeling voor meer werkgevers gaat gelden.

Dient uw bedrijf de bestaande meldregeling aan te passen als gevolg van de Wet bescherming klokkenluiders?
Ja, aanpassing is vereist. De juristen van Frontyr kunnen u hierbij helpen. U kunt contact opnemen via 085-7732666 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...