Vervallen de vakantiedagen van mijn zieke werknemer?

 |   |  Share: 

Ook een zieke werknemer heeft recht op vakantiedagen en kan deze tevens opnemen tijdens de ziekteperiode. Het wettelijk minimum aan vakantiedagen vervalt zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Echter, onder bijzondere omstandigheden is deze korte vervaltermijn niet van toepassing.

Opnemen tijdens ziekte
Van bijzondere omstandigheden kan sprake zijn, indien een volledig arbeidsongeschikte werknemer is vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. De werknemer is dan redelijkerwijs niet in staat geweest om vakantie op te nemen. De wettelijke vakantiedagen vervallen in dat geval niet, maar verjaren na vijf jaar. Of de werknemer arbeidsmogelijkheden heeft, wordt beoordeeld door de bedrijfsarts.

Informatieverplichting werkgever

Het voorgaande betekent dat, indien een werknemer wel in staat is om te re-integreren, hij ook in staat wordt geacht om vakantiedagen op te nemen. Echter, het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat de wettelijke vakantiedagen slechts vervallen, indien de werkgever de werknemer vooraf nauwkeurig heeft gewezen op het vervallen van de vakantiedagen. De werknemer moet namelijk tijdig in de gelegenheid worden gesteld om de vakantiedagen alsnog op te nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Of de zieke werknemer naast wettelijke tevens bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt, is afhankelijk van wat is bepaald in de cao of de arbeidsovereenkomst. Zo kunt u bijvoorbeeld overeenkomen dat de zieke werknemer geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt over de periode dat hij niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De werknemer kan de verjaringstermijn stuiten, door aan de werkgever een ondubbelzinnige schriftelijke mededeling te doen. Er vangt dan een nieuwe verjaringstermijn aan. Verjaring moet worden onderscheiden van het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Het vervallen van de wettelijke vakantiedagen kan niet worden gestuit.

Het voorgaande brengt met zich mee dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het berekenen van de vakantiedagen en het informeren van de langdurig zieke werknemer. Frontyr kan hierbij ondersteunen. Neem contact op via 085 – 773 26 66, of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...