Versoepeling NOW-regeling voor concerns

 |   |  Share: 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de NOW-tegemoetkoming, moest er op concernniveau sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies. De overheid is verzocht de NOW-regeling op dat punt te versoepelen zodat het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, beter kan worden gerealiseerd. Besloten is onder voorwaarden gehoor te geven aan dat verzoek. De gewijzigde NOW-regeling zal in de loop van deze week worden gepubliceerd.

Het uitgangspunt van de NOW is steeds geweest dat het omzetverlies op concernniveau moest worden bepaald. Als het concern met minder dan 20% omzetverlies te maken heeft, komen de afzonderlijke onderdelen daarvan dus niet voor de NOW-tegemoetkoming in aanmerking. Daar is destijds bewust voor gekozen omdat er volgens de overheid teveel ruimte zou ontstaan voor ongewenst strategisch gedrag.

Duidelijk is geworden dat de concernbepaling van de NOW in de praktijk tot onwenselijke situaties leidt. Te denken is bijvoorbeeld aan een concern waarvan de werkmaatschappijen zeer uiteenlopende activiteiten ontplooien. De ene werkmaatschappij kan te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies, terwijl de andere werkmaatschappijen nog goed draaien waardoor het concern in totaal minder dan 20% omzetverlies heeft. Als solidariteit binnen zo’n concern ontbreekt, kan dat ertoe leiden dat de slecht draaiende werkmaatschappij toch tot ontslagen moet overgaan. En dat was nu juist wat men met de NOW wilde voorkomen.

Naar aanleiding van de signalen die de overheid heeft ontvangen, heeft zij besloten de concernbepaling van de NOW onder voorwaarden te versoepelen. Individuele werkmaatschappijen krijgen de mogelijkheid om op basis van de eigen omzetcijfers de NOW-tegemoetkoming aan te vragen. De overheid onderkent dat aan die versoepeling een aantal risico’s kleven. Zo kan de NOW-tegemoetkoming terecht komen bij goed draaiende concerns die onder andere op basis daarvan winsten gaan uitkeren. Gedacht kan ook worden aan bedrijven die tussen de werkmaatschappijen gaan schuiven met personeel en omzet om op die manier zoveel mogelijk tegemoetkoming te kunnen ontvangen. Daarom worden aan de versoepeling voor concerns in ieder geval de volgende  voorwaarden verbonden:

  • De werkmaatschappij moet ‘rechtspersoonlijkheid’ hebben (bijvoorbeeld een BV of NV zijn). Onderdelen daarvan komen dus niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Het betreffende concern, waar de werkmaatschappij onder valt, moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen. Dat geldt tot en met de datum waarop tijdens de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • De werkmaatschappij moet met de betrokken werknemersvakbonden of (bij minder dan 20 werknemers) de personeelsvertegenwoordiging, een akkoord hebben bereikt over werkbehoud.
  • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Als dat wel zo is, moet worden uitgegaan van het vereiste omzetverlies op concernniveau.

Daarnaast zullen er nog een aantal controlewaarborgen gaan gelden, die nog nader samen met accountants zullen worden uitgewerkt.

Naar verwachting zal de gewijzigde NOW-regeling deze week worden gepubliceerd. Heeft u nog vragen over de wijzigingen van de NOW? Belt u dan gerust met één van onze juristen via telefoonnummer 085 -773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...