Transitievergoeding na einde dienstverband van een zieke werknemer

 |   |  Share: 

Na de volledige inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien het dienstverband van rechtswege eindigt of de werkgever het dienstverband wenst te beëindigen en de werknemer meer dan 24 maanden in dienst is geweest. Hetzelfde geldt voor zieke werknemers van wie het dienstverband na twee jaar ziekte wordt beëindigd.

In het geval van een einde van het dienstverband van een zieke werknemer heeft de wetgever aldus geen uitzondering gemaakt. Ondanks dat een zieke werknemer in deze situatie reeds twee jaar salaris doorbetaald heeft gekregen en de werkgever re-integratie inspanningen heeft verricht, dient de werkgever alsnog bij einde dienstverband een transitievergoeding te betalen. Dit brengt de nodige kritiek met zich. Immers, er komt, met name voor de kleine werkgever, een groot financieel risico bij.

Tot op heden wordt deze verplichting veelal omzeild door de desbetreffende zieke werknemer na afloop van de wachttijd in dienst te houden en het dienstverband zogenaamd ‘slapend’ voort te zetten. Aangezien het dienstverband niet eindigt, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. De rechter heeft recentelijk deze constructie niet verboden, omdat een werkgever niet verplicht is het dienstverband te beëindigen. Echter, aan deze constructie kleeft een risico. Een dienstverband kan namelijk weer ‘wakker’ worden. Indien de belastbaarheid van de werknemer toeneemt of mogelijkheden tot (gedeeltelijke) werkhervatting bij de werkgever ontstaan, kan de werknemer in een dergelijke situatie aanspraak maken op (gedeeltelijke) werkhervatting. Verder is het opletten bij reorganisaties. Bij een reorganisatie dient de werkgever een bepaalde ontslagvolgorde aan te houden, het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Bij het bepalen voor de ontslagvolgorde dient ook de zieke werknemer te worden meegerekend. Dit kan betekenen dat in de ontslagvolgorde de zieke werknemer in dienst blijft, in plaats van een niet zieke werknemer. In beide gevallen, geen wenselijke risico’s.

Op 9 maart jl. heeft minister Asscher kenbaar gemaakt in gesprek te gaan met sociale partners over een mogelijke schrapping van het recht op de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Een mogelijke voorwaarde daarbij is wel dat de werkgever zich aan zijn re-integratie verplichtingen heeft gehouden. Is hiervan sprake, dan kan dit betekenen dat de werkgever geen of een lagere transitievergoeding hoeft uit te betalen. Wat deze voorwaarde precies inhoud is nog niet duidelijk.

Op 21 april zijn ook door het kabinet mogelijke oplossingen gepresenteerd voor dit knelpunt in de Wet Werk en Zekerheid. Voorgesteld is dat werknemers die langdurig ziek zijn, recht houden op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier kan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Echter, op dit moment is nog niet duidelijk welke oplossingen voor dit probleem worden aangeboden. Wij houden u hieromtrent uiteraard middels berichtgeving op onze website op de hoogte. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of speelt een dergelijke kwestie binnen uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen staan u graag te woord.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...