Re-integratieverplichtingen: UWV minder strikt tijdens de coronacrisis

 |   |  Share: 

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de aanvulling die het UWV op de Werkwijzer poortwachter heeft geschreven over hoe zij bij de beoordeling van de re-integratieverplichtingen rekening houdt met de coronacrisis. Die aanvulling heeft het UWV nadien verder uitgebreid. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste onderdelen daarvan.

Het UWV onderkent dat de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis grote maatschappelijke gevolgen met zich meebrengen, waar zij bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen rekening mee moet houden. Op grond van de wet en de rechtspraak, is bij de beoordeling van het UWV ‘de redelijkheid’ steeds het belangrijkste uitgangspunt. Als er aantoonbaar door de coronacrisis onvoldoende re-integratie-inspanningen konden worden geleverd, zal het UWV het opleggen van een loonsanctie in principe niet redelijk vinden en daarvan afzien. Dit zal alleen gebeuren indien u als werkgever het UWV daar vooraf goed en volledig over hebt geïnformeerd.


(In)compleet re-integratieverslag aanleveren

Als u geen compleet re-integratieverslag naar het UWV stuurt, krijgt u een korte termijn om dat alsnog te doen. Als de ontbrekende stukken niet binnen de gegeven termijn worden aangeleverd, legt het UWV ‘een administratieve loonsanctie’ op. Alleen wanneer in het re-integratieverslag, bijvoorbeeld met een begeleidende brief, wordt uitgelegd dat door de coronacrisis stukken niet (compleet) zijn ingeleverd en/of ingevuld, zal het UWV beoordelen of dat acceptabel is. Het UWV gaat ervan uit dat stukken elektronisch kunnen worden uitgewisseld en stelt dat fysieke handtekeningen op documenten nu niet zijn vereist. Kan de termijn om ontbrekende stukken aan te leveren niet worden gehaald, dan zal het UWV coulant zijn als dat door de coronacrisis komt.


Contactmoment(en) voor oplegging loonsanctie

Alle contacten en onderzoeken vanuit het UWV vinden nu in eerste instantie telefonisch plaats. Het UWV verwacht verder dat werkgevers administratieve handelingen gewoon blijven uitvoeren. Voordat het UWV een loonsanctie oplegt, zal zij telefonisch contact met de betreffende werkgever opnemen. Als de werkgever vanwege de coronamaatregelen op geen enkele manier kan worden bereikt, zal het UWV daar per situatie passend mee omgaan. Indien de verzekeringsarts het niet eens is met de beoordeling van de bedrijfsarts, zal de verzekeringsarts telefonisch contact opnemen met de bedrijfsarts. Zijn de bedrijfsarts en de verzekeringsarts het daarbij niet eens geworden, dan moet de verzekeringsarts zijn standpunt goed kunnen onderbouwen. Als telefonisch niet de benodigde informatie kan worden verzameld, omdat een fysiek spreekuur nodig is, zal het UWV moeten uitgaan van de inschatting(en) van de bedrijfsarts. Daardoor zal soms geen loonsanctie worden opgelegd, waar dat normaal gesproken wel zou zijn gedaan.


Geen loonsanctie (meer) wegens coronacrisis

Het UWV verwacht dat een onderzoek naar het eerste spoor gewoon wordt uitgevoerd. Verder vindt zij dat tweede spooractiviteiten zoveel mogelijk (op afstand) moeten worden voortgezet. Dat neemt niet weg dat de coronamaatregelen soms een goede reden kunnen opleveren voor het UWV om geen sanctie op te leggen of een sanctieperiode te bekorten. Daarvoor is vereist dat de werkgever aan het UWV beschrijft en goed motiveert hoe de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op het re-integratieproces. Het UWV beoordeelt vervolgens of dat waarschijnlijk is en of dat een goede reden oplevert. Bij een goede reden kan gedacht worden aan een algehele bedrijfssluiting waardoor de werknemer niet binnen het bedrijf kon re-integreren. Betalingsproblemen zijn voor het UWV geen goede reden om geen of minder re-integratie-inspanningen te leveren. Werkgevers kunnen volgens het UWV namelijk gebruikmaken van compensatiemogelijkheden vanuit de overheid, zoals de NOW-tegemoetkoming.


Begeleidend schrijven essentieel ter voorkoming loonsanctie

Het UWV zal alleen rekening houden met de gevolgen van de coronacrisis op het re-integratieproces als u dat schriftelijk in het re-integratieverslag voldoende heeft gemotiveerd. De juristen van Frontyr helpen u daar graag bij. Het is goed om te weten dat het ook zin heeft zo’n begeleidend schrijven na de coronacrisis bij het re-integratieverslag te voegen. Het UWV heeft namelijk al toegezegd na afloop van de coronacrisis nog rekening te zullen houden met de gevolgen daarvan voor de re-integratie. Heeft u nog vragen over welke re-integratie-inspanningen bijvoorbeeld van u worden verwacht? Bespreek dit dan gerust met één van de juristen via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...