Onwerkbaar weer en andere calamiteiten

 |   |  Share: 

Door slechte weersomstandigheden hebben veel werkgevers in de afgelopen weken gebruik moeten maken van de regeling voor werktijdverkorting of van de onwerkbaar weerregeling uit de Werkloosheidswet. Deze twee regelingen bieden werkgevers de mogelijkheid om bij calamiteiten, die buiten de risicosfeer van de werkgever liggen, de loonbetaling aan werknemers tijdelijk te staken. Naar verwachting zal dit jaar echter een nieuwe regeling in werking treden, waardoor werkgevers voortaan aan strengere voorwaarden moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Momenteel kunt u bij onwerkbaar weer ofwel een beroep doen op de onwerkbaar weerregeling uit de Werkloosheidswet, ofwel een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op grond van de onwerkbaar weerregeling heeft uw werknemer namelijk recht op een WW-uitkering bij buitengewone weersomstandigheden, voor de duur van die omstandigheden. Daarvoor is vereist dat uw werknemer, als gevolg van de weersomstandigheden, minimaal vijf uur of de helft van zijn arbeidsuren per week minder werkt.

Voor een vergunning voor werktijdverkorting gelden andere regels. Van een dergelijke vergunning kunt u gedurende zes weken gebruik maken. Deze periode kan vervolgens drie keer met zes weken worden verlengd. De vergunning is verder niet alleen bedoeld voor onwerkbaar weer. Ook bij andere buitengewone omstandigheden, die uw bedrijfsvoering raken en die niet bij het normale ondernemersrisico horen, kan een vergunning worden aangevraagd. Wel moet er dan sprake zijn van een vermindering van minimaal 20% van uw arbeidscapaciteit. Deze vermindering moet daarnaast in elk geval twee weken hebben geduurd. Daarna zal de vergunning pas worden verleend. Vervolgens kunt u een WW-uitkering voor uw werknemers aanvragen bij het UWV.

Al enkele jaren geleden is voorgesteld om de twee hiervoor genoemde regelingen samen te voegen in de nieuwe ‘Calamiteitenregeling WW’. De inwerkingtreding van deze regeling is inmiddels echter meerdere malen uitgesteld, vanwege kritiek op de strenge eisen die de regeling stelt aan het staken van de loonbetaling.

De strenge eisen lijken nu enigszins te worden bijgesteld. Werkgevers krijgen in de toekomst waarschijnlijk een eigenrisicoperiode van twee weken. Dat betekent dat zij bij onwerkbaar weer en andere calamiteiten in elk geval gedurende twee weken het loon van hun werknemers zelf moeten doorbetalen. Daarnaast moeten de calamiteiten leiden tot een vermindering van minimaal 10% van de arbeidscapaciteit. Verder mogen werkgevers in principe maximaal 24 aaneengesloten weken gebruik maken van de nieuwe regeling. Naar verwachting zal de Calamiteitenregeling WW de bestaande regelingen later dit jaar vervangen.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...