NOW-regeling is bekendgemaakt

 |   |  Share: 

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op 31 maart 2020 gepubliceerd. Nu de voorwaarden voor tegemoetkoming bekend zijn en de aanvraag binnenkort kan worden ingediend, is het van belang u daarop alvast voor te bereiden.

De NOW kan in de periode 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 via de website van het UWV worden aangevraagd. Het UWV streeft er zelfs naar de aanvraagprocedure al vanaf 6 april 2020 open te stellen. Of dat ook gaat lukken is nog niet duidelijk.

Voor de aanvraag stelt het UWV een formulier beschikbaar op haar website. U dient daarop allereerst algemene gegevens, zoals uw bedrijfsnaam, loonheffingennummer en rekeningnummer, in te vullen. Omdat uw aanvraag wordt geweigerd als er geen loongegevens in de polisadministratie van het UWV aanwezig zijn, is het noodzakelijk dat u daarvan tijdig aangifte hebt gedaan bij de Belastingdienst. Daarbij gaat het in eerste instantie om kalenderjaar 2019 en januari 2020. Verder dient u de omzetdaling over drie aaneensluitende maanden te berekenen. U kunt kiezen om deze zogenaamde ‘meetperiode’ te laten starten op 1 maart, 1 april of op 1 mei 2020. Er moet al bij de aanvraag een definitieve keuze worden gemaakt, de periode kan niet later worden aangepast. Ongeacht voor welke meetperiode er wordt gekozen, de tegemoetkoming blijft altijd betrekking hebben op de periode maart tot en met mei 2020. De verwachte omzet in die periode moet worden ingevuld en vergeleken met een vierde van de omzet over heel 2019. Het omzetverlies moet vervolgens in hele procenten worden uitgedrukt, waarbij u naar boven afrond. Voor bijzondere situaties bevat het formulier extra toelichting. U hoeft niet aan te tonen dat u omzetverlies heeft geleden door het coronavirus en de overheidsmaatregelen.

 

Behandeling aanvraag en voorschot

Op basis van de door u verstrekte gegevens bij de aanvraag zult u een voorschot van het UWV ontvangen. Dat voorschot bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming, waarbij de loonsom van januari 2020 wordt gehanteerd. Het UWV mag er 13 weken over doen om op uw aanvraag te beslissen. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de eerste termijn binnen twee tot vier weken, na ontvangst van de volledige aanvraag, aan u te betalen.

Zoals aangegeven heeft de tegemoetkoming alleen betrekking op de periode maart tot en met mei 2020. Niet ondenkbaar is dat die periode met nog eens drie aansluitende maanden wordt verlengd. Aan die verlenging kunnen wel nadere voorwaarden worden verbonden.

 

Verplichte aanvraag vaststelling

U dient binnen 24 weken na afloop van de periode waarover aan u de tegemoetkoming is toegekend, het UWV om definitieve vaststelling te verzoeken. Daarvoor is in principe een accountantsverklaring nodig. Vervolgens wordt binnen 22 weken na ontvangst van uw aanvraag de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst, kunt u te maken krijgen met een nabetaling of een terugvordering. Uiteraard heeft u de mogelijkheid tegen de beslissing bezwaar aan te tekenen indien u denkt dat deze niet klopt.

 

Ondersteuning en informatievoorziening door Frontyr

Via VerzekeringsInzicht of door het invullen van uw gegevens via de website kunt u kosteloos toegang krijgen tot het complete coronadossier van Frontyr. Daar vindt u een groot aantal informatie- en modeldocumenten die ter ondersteuning van MKB-ondernemers zijn opgesteld. Met betrekking tot de NOW vindt u bijvoorbeeld informatie over de berekening van de tegemoetkoming, het bepalen van de loonsom, de geldende voorwaarden, de financiële gevolgen als u niet aan de voorwaarden voldoet, hoe misbruik wordt voorkomen, et cetera. De juristen van Frontyr kunnen u verder van een gericht advies voorzien en u zelfs volledig ondersteunen bij het indienen van de aanvragen en het maken van bezwaar tegen beslissingen van het UWV.

Meer informatie over de NOWHeeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...