NOW: hoe zit het met de boete wegens bedrijfseconomisch ontslag?

 |   |  Share: 

Bij de verlenging van de NOW heeft de overheid de gevolgen van bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode gewijzigd. Hieronder leest u daar meer over.

Regeling NOW 1.0

Een werkgever aan wie NOW-subsidie wordt verleend, is onder meer verplicht na 17 maart 2020 geen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Doet hij dat toch, en wordt de aanvraag niet (tijdig) ingetrokken, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Die correctie komt erop neer dat het loon van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd met 50% wordt vermeerderd. Dat hogere bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de tegemoetkoming wordt gebaseerd. Omdat de subsidie een percentage van die loonsom inhoudt, valt het subsidiebedrag daardoor lager uit.

Regeling NOW 2.0

De NOW is verlengd tot 1 oktober 2020. Gesproken wordt ook wel over ‘NOW 2.0’. Tegelijk met de verlenging heeft de overheid de regeling gewijzigd. Bij de NOW 2.0 blijft de correctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens het (verlengde) subsidietijdvlak bestaan, maar het correctiepercentage is gewijzigd van 150% naar 100% van de loonsom. Om misbruik tegen te gaan, geldt bij ontslag van meer dan 20 werknemers een afwijkende regeling.

Als een werkgever tijdens het subsidietijdvlak (juni tot en met september 2020) een melding van collectief ontslag (WMCO) doet én voor meer dan 20 werknemers een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt, dan wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd. Dat heeft naast de hierboven genoemde correctie te gelden, waardoor ook wel gesproken wordt over ‘een boete’ van 5%. Werkgevers kunnen die extra korting c.q. boete voorkomen door over het collectief ontslag een akkoord te bereiken met de betrokken vakbonden (of als die ontbreken een andere vertegenwoordiging van werknemers). Er moet overeenstemming zijn over de noodzaak van het vervallen van de betreffende arbeidsplaatsen. Tot vier weken na de melding van collectief ontslag, mogen werkgevers geen ontslagaanvragen indienen. Die periode moet namelijk worden benut om te proberen tot een akkoord te komen. Hebben de onderhandelingen niet tot een akkoord geleid? Dan wordt verwacht dat partijen samen om mediation verzoeken bij een commissie van de Stichting van de Arbeid. De hiervoor genoemde subsidievoorwaarden gelden voor meldingen van collectief ontslag die na 29 mei 2020 zijn gedaan.

 

Bent u van plan om een ontslagvergunning aan te vragen en wilt u weten welke gevolgen dat in uw geval heeft voor de NOW-subsidie? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan gerust contact op met Frontyr via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...