Loondoorbetalingsplicht AOW’er wordt teruggebracht naar zes weken

 |   |  Share: 

Vanaf 1 april 2021 hoeft u een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar zes weken. In onderstaand artikel leest u hier meer over. Ook geven wij aan welke re-integratieverplichtingen u buiten toepassing kunt laten bij een zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet voorziet in afwijkende regels voor werkende AOW’ers. Op grond van deze wet bedraagt de loondoorbetalingsplicht bij een zieke AOW’er zes weken. Bij wijze van overgangsmaatregel bepaalde de wetgever dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig 13 weken zou bedragen. De reden hiervan was dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van verdringing van (net) niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt, omdat werkgevers de wel AOW-gerechtigden zouden gaan verkiezen boven andere werknemers. Twee jaar na de inwerkingtreding heeft een evaluatie plaatsgevonden waarin een onderzoek zou worden gedaan naar de effecten van deze wet.

De evaluatie

Tijdens de evaluatie is onderzocht wat de belangrijkste motieven zijn voor werkgevers om AOW’ers in dienst te nemen. Het onderzoek laat zien dat arbeidsrechtelijke voorwaarden – waaronder een verkorte loondoorbetalingsplicht – hierbij nauwelijks een rol spelen. Op basis hiervan is dan ook geconcludeerd dat de overgangsmaatregel dient komen te vervallen waardoor de periode van loondoorbetaling bij ziekte per 1 april 2021 wordt teruggebracht van 13 naar zes weken.

Ook voor AOW-gerechtigde werknemers die op 1 april 2021 reeds ziek zijn, gaat de termijn van zes weken lopen op 1 april. Is uw AOW-gerechtigde werknemer bijvoorbeeld op 1 april 2021 twee weken ziek, dan hoeft deze na 1 april nog slechts zes weken door te betalen. Hierbij mag de totale termijn niet meer bedragen dan 13 weken.

Een zieke AOW’er in dienst?

Heeft u een zieke AOW’er in dienst? Dan geldt voor deze werknemer niet alleen een verkorte loondoorbetalingsplicht, maar worden ook bepaalde re-integratieverplichtingen buiten toepassing gelaten. Zo bent u niet gehouden een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren, en hoeft u geen onderzoek te doen naar passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

Bovendien wordt ook de duur van het opzegverbod tijdens ziekte voor een AOW’er teruggebracht naar zes weken, en geldt voor een ontslag wegens ziekte dat aannemelijk dient te worden gemaakt dat – in plaats van binnen 26 weken – binnen zes weken geen herstel zal optreden en de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm zal kunnen worden verricht. Naast deze mogelijkheid tot opzegging heeft u als werkgever – ingeval de arbeidsovereenkomst niet al van rechtswege eindigt door het bereiken van de AOW-leeftijd – ook het recht om op te zeggen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor deze laatste opzegging hoeft u geen ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen.

Heeft u vragen over een zieke werknemer, met of zonder de AOW-gerechtigde leeftijd? Neemt u dan gerust contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of 085-773 26 66.



Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...