Internetconsultatie re-integratieverplichtingen en premiekorting; geef uw mening!

 |   |  Share: 

De loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij ziekte van een werknemer wordt door (kleine) werkgevers ervaren als zware financiële last. Het UWV kan bovendien een loonsanctie opleggen, met als gevolg dat de loondoorbetalingsplicht met maximaal een jaar wordt verlengd.

Om onder andere de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers goedkoper te maken, is er thans een conceptwetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA opgesteld. Geef uw mening over de onderdelen van het wetsvoorstel! Tot 16 juli 2019 heeft u de mogelijkheid om via een internetconsultatie te reageren.

Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst als uitgangspunt

Aan het einde van de loondoorbetalingsperiode wordt door het UWV getoetst of u voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. Indien een verzekeringsarts van het UWV een medisch oordeel geeft over de belastbaarheid van de werknemer, dan kan dit oordeel afwijken van het oordeel van bedrijfsarts. Dit verschil van inzicht kan voor u een loonsanctie betekenen. Het voorstel is daarom om het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 januari 2021 leidend te maken. Een loonsanctie vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts en bedrijfsarts kan dan niet meer voorkomen.

Financiële tegemoetkoming tijdens de loondoorbetalingsperiode

Voorgesteld wordt om werkgevers een premievermindering te geven. De premiekorting kan worden toegepast op de af te dragen basispremie WAO/WIA (Aof-premie). Op korte termijn blijkt geen financieel instrument beschikbaar waarmee alleen kleine werkgevers tegemoet kunnen worden gekomen. Om die reden is het doel om uiterlijk per 2024 de premievermindering te vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.

Geen verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage gedurende vijf jaar

Voorgesteld wordt om de WIA-gerechtigde vijf jaar de kans te geven om uit te proberen of het werk structureel vol te houden is. Indien een WIA-gerechtigde meer verdient dan de resterende verdiencapaciteit, bestaat er gedurende vijf jaar geen risico op een verlaagde uitkering.

Vragen en juridische ondersteuning

Bij vragen over het conceptwetsvoorstel of de internetconsultatie kunt u contact opnemen met de juristen van Frontyr. Daarnaast houden de juristen grip op uw verzuimdossiers, doordat zowel rond het eerste ziektejaar als voor de WIA-aanvraag een juridische dossiertoetsing kan worden verricht. Indien noodzakelijk kan een begeleidend schrijven voor u worden opgesteld, waarmee het risico op een loonsanctie wordt geminimaliseerd en kan worden aangestuurd op een gunstige WIA-status.

De juristen van Frontyr zijn te bereiken via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...