Het UBO-register: schrijf u tijdig in!

 |   |  Share: 

U bent vanaf 27 september 2020 mogelijk verplicht om één of meerdere UBO’s in te schrijven in het Handelsregister. Wilt u weten wat het UBO-register inhoudt en of u verplicht bent zich in te schrijven? In onderstaande tekst leest u hier meer over.

Het UBO-register

UBO is de afkorting van ‘Ultimate Beneficial Owner’. Kort gezegd gaat het om de belanghebbenden binnen een organisatie. Dit betreft natuurlijke personen die (in)direct meer dan 25% van de aandelen houden of feitelijke zeggenschap over de organisatie uitoefenen. Doordat het UBO-register transparant maakt wie deze personen in de ondernemingen zijn, draagt het bij aan het voorkomen van criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering. Zij kunnen zich immers niet meer verschuilen achter een organisatie. Het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Nederland is verplicht deze richtlijn om te zetten in nationale regelgeving.

Privacy

Om de privacy van UBO’s te waarborgen, is slechts een gedeelte van het UBO-register openbaar toegankelijk. Alleen de bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie) hebben toegang tot alle gegevens in het UBO-register, zoals BSN en woonadres. Slechts de voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het economisch belang is voor iedereen zichtbaar middels het opvragen van een uittreksel uit het Handelsregister van de KvK. U kunt de KvK vragen hoe vaak uw gegevens zijn verstrekt aan raadplegers van het Handelsregister, zonder dat u kunt zien wie de raadplegers zijn.

Het is mogelijk om bij de KvK een verzoek tot afscherming in te dienen. De gegevens die normaal openbaar zijn worden dan afgeschermd. Er zijn slechts twee limitatieve gronden voor afscherming:

1. minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid;
2. onevenredig risico, ontvoering, risico op fraude, chantage en dergelijke. Hier is alleen sprake van als u ook op specifieke politiebeschermingslijsten staat vermeld.

Inschrijving

Inschrijvingsplichtig zijn:

  • rechtspersonen: onder meer (niet-beursgenoteerde) bv’, nv’s, stichtingen en verenigingen;
  • personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Bestaande organisaties

Bestaande organisaties dienen hun UBO’s tussen 27 september en 27 maart 2022 in te schrijven. Inschrijven kan kosteloos via de website van de KvK, via een formulier of via de notaris. Indien een organisatie de inschrijving niet tijdig doet, dan kunnen er bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Nieuwe organisaties

Organisaties die vanaf 27 september 2020 worden opgericht, dienen direct hun UBO’s in te schrijven. Zij krijgen anders geen KvK-nummer.

Heeft u vragen over het UBO-register, of een andere juridische vraag met betrekking tot uw organisatie? Neem contact op met één van onze juristen via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...