Het coronavirus: veelgestelde vragen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

 |   |  Share: 

Kan ik tijdens de ‘coronacrisis’ een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen?
Ja dat kan, maar het is verstandig eerst een beroep te doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW is in het leven geroepen om werkgevers die te maken hebben met minimaal 20% omzetverlies tegemoet te komen. Tijdens gebruikmaking van de NOW, mag u geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Zit uw onderneming na gebruikmaking van de NOW nog steeds in financieel zwaar weer? Dan kunt u mogelijk een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van structurele vermindering van werk om bedrijfseconomische redenen, voor een periode van ten minste 26 weken en kunt u niet vrijelijk besluiten wie u ontslaat (afspiegelingsbeginsel). Ten slotte dienen er geen mogelijkheden te zijn om de werknemer te herplaatsen in een andere functie.

Al deze voorwaarden moeten volgens de richtlijnen van het UWV onderbouwd worden. Een ontslagvergunning aanvragen kost om die reden veel tijd en de aanvraag kan bovendien worden afgewezen door het UWV. Het is om die reden verstandig juridische ondersteuning in te schakelen, indien u voornemens bent om een ontslagvergunning aan te vragen. De juristen van Frontyr kunnen beoordelen of het aanvragen van een ontslagvergunning in uw geval kans van slagen heeft en tevens de aanvraag onderbouwen en indienen bij het UWV.


Mag ik een werknemer tijdens de proeftijd ontslaan omdat ik te weinig werk heb?

Ja, dat mag. In de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst in beginsel door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder opzegtermijn. Vereist is wel dat de proeftijd schriftelijk is overeengekomen. Een werknemer ontslaan tijdens de proeftijd, kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever. Uit rechtspraak volgt dat het ontslaan van een werknemer tijdens de proeftijd, wegens het tekort aan werk van de onderneming, tot schadeplichtigheid kan leiden van de werkgever. De rechter weegt hierbij alle omstandigheden van het geval af. Het is nog onduidelijk hoe dit zich zal verhouden tot ontslag tijdens de proeftijd wegens de ‘coronacrisis’. Mogelijk zal de rechter hierbij meewegen of er tegemoetkomingen van de overheid voorhanden waren, bijvoorbeeld de NOW. Het doel van de NOW is immers om een tegemoetkoming in het loon te verschaffen en zodoende te voorkomen dat werknemers worden ontslagen. Het is nog onduidelijk of ontslag tijdens de proeftijd omdat u te weinig werk heeft, invloed heeft op de aanvraag.


Een nieuwe werknemer zal binnenkort starten in mijn onderneming, kan ik mijn aanbod nog intrekken?

Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Indien de arbeidsovereenkomst door beide partijen is getekend, dan is de arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Het is dan niet van belang of de werknemer al met de werkzaamheden is gestart. Wel kunt u in dat geval mogelijk overgaan tot ontslag tijdens de proeftijd. Heeft u een schriftelijk of mondeling aanbod gedaan? U kunt uw aanbod intrekken zolang de andere partij het aanbod niet heeft geaccepteerd.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...