Het coronavirus: veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

 |   |  Share: 

Wanneer is mijn werknemer arbeidsongeschikt?
U meldt uw werknemer ziek, indien de werknemer als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling zijn werk niet kan doen. U meldt uw werknemer niet ziek indien:

  • de werknemer wegens overheidsmaatregelen verplicht moet thuisblijven;
  • de werknemer klachten heeft of besmet is, maar die klachten hem niet belemmeren om zijn werk uit te voeren.

Dit staat los van de vraag of u het loon van de werknemer dient door te betalen. U kunt hier meer over lezen in de ‘Q&A – Het coronavirus: veelgestelde vragen over het recht op loondoorbetaling’


Mag ik aan mijn werknemer vragen of hij het coronavirus heeft?
Nee, dat mag niet. Informatie over de gezondheid van een werknemer is een bijzonder persoonsgegeven op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij sprake is van één van de wettelijke uitzonderingen. Er is vooralsnog geen wettelijke uitzondering voor besmettelijke ziektes. Wel mag u onder andere vragen hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren en op welk adres de werknemer verblijft. Uiteraard staat het de werknemer vrij om op vrijwillige basis medische gegevens met u te delen.

Vermoedt u dat een werknemer het coronavirus heeft? Dan kunt u de bedrijfsarts inschakelen. Een bedrijfsarts kan de werknemer laten testen op het coronavirus.


Mijn werknemer heeft het coronavirus en gaat uit dienst, wat zijn de financiële gevolgen?
Kan uw werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet doen? Dan zijn de financiële gevolgen afhankelijk van de vraag of u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Bent u geen eigenrisicodrager? Het UWV zal onder omstandigheden beoordelen of u voldoende heeft gedaan om de re-integratie te bevorderen. Heeft u niet voldoende gedaan? Dan kunt u een sanctie krijgen. Ziek uit dienst gaan heeft daarnaast een mogelijke stijging van de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet als gevolg. Indien u wel eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan beoordeelt het UWV pas aan het einde van de wachttijd (104 weken) of u voldoende heeft gedaan om re-integratie te bevorderen. U betaalt daarnaast geen premie voor de Ziektewet. Wel draagt u de kosten van de Ziektewetuitkering, verzuimbegeleiding en re-integratie.

 

De juristen van Frontyr kunnen voor u uiteenzetten wat een uit dienst getreden werknemer financieel voor uw onderneming betekent. Daarnaast kan worden getoetst of u voldoende doet aan de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Een andere juridische vraag? Ook dan kunt u uiteraard bij de juristen van Frontyr terecht.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...