Extern salderen en verleasen mogelijk voor veehouderijen

 |   |  Share: 

Sinds 15 september 2020 is extern salderen met veehouderijen gefaseerd opengesteld in verschillende provincies. Op 16 oktober 2020 is de Beleidsregel extern salderen in werking getreden. Uit de beleidsregel volgt dat extern salderen en verleasen met veehouderijen ook mogelijk is, als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit degene is die vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleent.

Waarom extern salderen en verleasen?

Als u als veehouderij een nieuw project wilt starten, heeft u een natuurvergunning nodig (natura 2000-vergunning of daarvoor in de plaats komende omgevingsvergunning). Om voor de natuurvergunning in aanmerking te komen geldt dat de uitstoot van stikstof niet mag toenemen. Aangezien dit niet altijd binnen het project of de locatie kan worden opgelost (intern salderen), kan extern salderen uitkomst bieden. Dit houdt in dat u tot maximaal 70% van de stikstofemissie overneemt van andere bedrijven die (deels) stoppen. Verleasen is een vorm van tijdelijk extern salderen.

Eisen verleasen of extern salderen

Uit de beleidsregel en jurisprudentie volgt dat aan de volgende eisen moet worden voldaan:

  • Extern salderen is in het leven geroepen als beschermingsmaatregel. Via een passende beoordeling (niet in de voortoets) dient daarom te worden bezien wat de gevolgen zijn voor het natuurgebied. Het gebied mag namelijk niet worden aangetast.
  • Er wordt uitgegaan van de bij de saldogever (degene die het bedrijf – deels – stopt) op het moment van de aanvraag aanwezige installaties, gebouwen, infrastructuur of overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project Het is niet bepalend of er nog vee aanwezig is op het moment van de aanvraag.
  • Salderen kan alleen met toegestane projecten. De saldogever dient daarom te beschikken over de vereiste vergunningen of toestemming.
  • Er moet een directe samenhang bestaan tussen de ruimte van de saldogever en de saldonemer. Dit houdt in dat het moet gaan om dezelfde stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten in een natura-2000 gebied. Het voorgenoemde kan blijken uit een intrekkingsbesluit van saldogever of uit een overeenkomst tussen saldogever en saldonemer.
  • Aangetoond moet worden dat de activiteiten van de saldogever  zijn gestaakt op het moment dat de saldonemer stikstofdepositie op stikstofgevoelige overbelaste Natura 2000-gebieden kan veroorzaken.
  • Maximaal 70% mag worden ingezet voor de saldonemende activiteit. De overige 30% komt ten bate van de natuur (afromingspercentage). Bij verleasen is het afromingspercentage tijdelijk. Na verloop van de geldigheidsduur van het verleasen, kan weer voor 100% gebruik worden gemaakt van de ruimte.
  • Verleasen kan voor maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een bijzonder geval.

Heeft u vragen over extern salderen of verleasen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...