Disfunctionerende werknemer? Pak het goed aan!

 |   |  Share: 

Helaas gebeurt het vaak dat een werknemer niet meer naar uw wensen functioneert. Het disfunctioneren kan zich uiten in de kwaliteit van het geleverde werk, het onvoldoende meegroeien met het bedrijf of het stelselmatig te laat aanwezig zijn op de werkvloer. U zult misschien vrij snel tot ontslag willen overgaan. Echter, een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren wordt door de rechter slechts onder strikte voorwaarden toegewezen. Heeft u te maken met een disfunctionerende werknemer? Wij vertellen u graag over wat u het beste kunt doen in een dergelijke situatie.

Ziekte

Het disfunctioneren van uw werknemer mag niet het gevolg zijn van een ziekte of een gebrek. Als u hier geen duidelijkheid over heeft, dan is het aan te raden hierover uitsluitsel te vragen via de bedrijfsarts of de arbodienst. Ook kunt u eventueel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Functioneringsgesprek

Is de ongeschiktheid voor de functie niet gelegen in arbeidsongeschiktheid? Dan dient u het disfunctioneren van de werknemer ter sprake te brengen in een functioneringsgesprek. Het is van belang dat u concrete verbeterpunten aandraagt waarmee de werknemer daadwerkelijk uit de voeten kan. Vaak zien we dat een functioneringsgesprek een vrijblijvend karakter heeft en dat er slechts mondelinge afspraken worden gemaakt. Het is echter belangrijk dat u kunt aantonen dat u de werknemer heeft gewezen op zijn disfunctioneren. Stel daarom een gespreksverslag op en leg deze ook ter ondertekening voor aan uw werknemer.

Verbetertraject

Naast het kenbaar maken van het disfunctioneren, wordt van u verwacht dat u – indien nodig – een verbetertraject inzet. Wanneer u een werknemer heeft aangenomen die niet aan de functievereisten voldoet, en u geen gebruik heeft gemaakt van de proeftijd, dan dient u uw werknemer actief te begeleiden in het bijspijkeren van zijn kennis of vaardigheden. In de praktijk neemt een verbetertraject doorgaans drie tot zes maanden in beslag. De duur is mede afhankelijk van de functie van de werknemer en de lengte van het dienstverband. Ongeacht de duur van het traject, is het van groot belang dat er tussentijds wordt geëvalueerd. Uiteraard adviseren wij u om deze evaluatiegesprekken ook schriftelijk vast te leggen en ter ondertekening voor te leggen aan uw werknemer.

Herplaatsing

Heeft u uw werknemer de gelegenheid en ruimte geboden om zijn functioneren te verbeteren, maar heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat? Dan dient u te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst in een andere, passende functie.

Heeft u deze stappen doorlopen zonder dat dit tot verbetering heeft geleid én is herplaatsing niet mogelijk? Dan komt pas de mogelijkheid tot een verzoek tot ontbinding naar voren. Wij kunnen u in een ontslagprocedure bijstaan, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook adviseren over het gehele traject dat hieraan voorafgaat.

Heeft u nog vragen over het disfunctioneren? Neem dan gerust contact op met één van onze juristen via 085 – 773 26 66 of via advies@frontyr.nl. Wij helpen u graag verder.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...