De klokkenluidersregeling

 |   |  Share: 

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Met deze nieuwe wet, die op 1 juli 2016 al in werking treedt, wordt beoogd het melden van misstanden door werknemers te vergemakkelijken. Daarnaast biedt de wet bescherming aan de werknemer, die melding maakt van een misstand op het werk.

De invoering van de Wet Huis voor klokkenluiders heeft een aantal gevolgen voor werkgevers, die in de regel minstens 50 werknemers in dienst hebben. Deze werkgevers dienen namelijk te beschikken over een klokkenluidersregeling. Dit betekent dat u, als u minimaal 50 werknemers in dienst heeft, verplicht bent om een interne procedure te formuleren voor het melden van misstanden door uw werknemers. De procedure moet schriftelijk worden vastgelegd en dient een aantal vaste elementen te bevatten, zoals de wijze waarop wordt omgegaan met de melding en bij wie de melding kan worden gedaan.

Verder brengt de wetswijziging met zich mee dat de werknemer, die melding heeft gemaakt van het vermoeden van een misstand, niet mag worden benadeeld. Dit benadelingsverbod houdt onder meer in dat u uw werknemer niet kunt ontslaan, dat u hem geen maatregel kunt opleggen en dat u hem geen salarisverhoging kunt ontzeggen. Overigens geniet de werknemer deze rechtsbescherming alleen als hij de melding te goeder trouw en naar behoren heeft gedaan, als zijn vermoeden van een misstand gebaseerd is op redelijke gronden en als hij uw interne procedure heeft gevolgd. Het is dan ook van belang om zorgvuldig invulling te geven aan uw interne procedure.

Uw werknemer kan zich wenden tot het Huis voor Klokkenluiders, als zijn interne melding niet naar behoren is behandeld. Het Huis voor Klokkenluiders adviseert werknemers enerzijds over de te nemen stappen. Anderzijds kan het Huis onderzoek doen naar de melding en naar de wijze waarop u zich jegens uw werknemer heeft gedragen.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van een klokkenluidersregeling of heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande? Neemt u dan gerust contact met ons op.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...