Vijf redenen om MijnBedrijfsjurist af te sluiten

 |   |  Share: 

Als ondernemer heeft u regelmatig te maken met wetgeving en andere zaken waar juridische kennis voor nodig is. Speciaal hiervoor hebben wij het juridische pakket MijnBedrijfsjurist ontwikkeld. Het is gericht op het voorkomen, beheer­sen en oplossen van juridische problemen en vraagstuk­ken. Wij geven u graag vijf redenen waarom MijnBedrijfsjurist van Frontyr voor u interessant is.

 1. Onbeperkt gebruik van de telefonische helpdesk
 2. Toegankelijk en betaalbaar
 3. Gratis eenmalige preventiescan
 4. Gratis toegang tot diverse modeldocumenten
 5. Complete juridische ondersteuning in één pakket

Onbeperkt gebruik van de telefonische helpdesk

Met MijnBedrijfsjurist kunt u onbeperkt gebruikmaken van de telefonische helpdesk. Bij Frontyr vinden wij namelijk dat juristen op laagdrempelige wijze toegankelijk moeten zijn. Als u een juridische vraag heeft kunt u die direct ter beantwoording voorleggen, waarna u weer verder kunt met uw bedrijfsvoering. De helpdesk is te bereiken via telefoonnummer 085 -773 26 66.

Toegankelijk en betaalbaar

Met MijnBedrijfsjurist betaalt u eigenlijk pas echt als u ook gebruikmaakt van de dienstverlening. En dus niet, zoals bij rechtsbijstandsverzekeraars, voor risico’s die zich wellicht nooit verwezenlijken.

Preventiescan

Als u kiest voor MijnBedrijfsjurist voeren wij gratis eenmalig een preventiescan uit, waarmee wij de juridische risico’s binnen uw onderneming inzichtelijk maken. Dit doen wij door het opvragen van verschillende documenten, zoals standaard of veel gebruikte overeenkomsten, uw algemene voorwaarden en bedrijfsreglementen. Wij geven u vervolgens concrete handvatten en aanbevelingen die tot inperking of zelfs voorkoming van risico’s leiden.

Modeldocumenten

Gebruikers van MijnBedrijfsjurist hebben kosteloos toegang tot diverse praktische modeldocumenten. Het voordeel van deze modeldocumenten is dat u hiermee goede richtlijnen heeft waarmee u zelf aan de slag kunt om deze documenten af te stemmen op uw onderneming.

Overzicht modeldocumenten:

 • model Verzuimreglement;
 • model Personeelshandboek;
 • model Arbeidsovereenkomsten;
 • model Functieomschrijving;
 • model Functieprofiel preventiemedewerker;
 • model Klachtenregeling (intern en extern);
 • model Functieprofiel vertrouwenspersoon;
 • model Gedragscode;
 • model Klokkenluidersregeling;
 • model Protocol ongewenste omgangsvormen.

Ui­teraard kunnen er ook in samenspraak met u maatwerk­documenten worden opgesteld. In overleg met u zullen de documenten dan worden afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van uw bedrijf.

Complete juridische ondersteuning

Ons team van juristen ondersteunt u bij alle juridische kanten van uw bedrijfsvoering. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten of reglementen voor u opstellen, uw vragen beantwoorden, bezwaar aantekenen, u vertegenwoordigen in juridische procedures, een partij voor u aansprakelijk stellen of juist verweer voeren tegen een aansprakelijkstelling, vorderingen incasseren en u ondersteunen bij het indienen van aanvragen. Kortom, bij Frontyr heeft u één adres voor vrijwel alle juridische zaken.

MijnBedrijfsjurist afsluiten

U heeft het pakket MijnBedrijfsjurist al vanaf € 125,- per jaar, afhankelijk van het aantal werknemers binnen uw bedrijf. Neem contact op met de juristen van Frontyr om gebruik te maken van MijnBedrijfsjurist of voor meer informatie.


Doorbetalingsperiode zieke AOW’er daalt van 13 weken naar 6 weken

 |   |  Share: 

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt  (nog) minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar 6 weken.

De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd voorziet in lichtere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers. Daarmee wordt beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken AOW’ers in dienst te nemen en de positie van AOW’ers op de arbeidsmarkt nog meer te verbeteren. Eén van de maatregelen die uit de wet volgt is dat er bij ziekte van een AOW’er een minder lange loondoorbetalingsperiode geldt. In plaats van de reguliere loondoorbetalingsperiode van 104, geldt er voor AOW’ers slechts een loondoorbetalingsperiode van 13 weken. Deze periode wordt per 1 juli 2023 dus nog eens verkort naar 6 weken.

De verkorting van 13 naar zes weken zou eerder al, in 2021, ingevoerd worden. Helaas bleek dit toen uitvoeringstechnisch niet haalbaar.

Let op: de kortere termijn geld pas per 1 juli 2023, dus voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan. Voor werknemers die voor die datum al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden.

Heeft u vragen over de verkorte loondoorbetalingsperiode voor AOW’ers, of over andere maatregelen die volgen uit de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd? Neem dan contact op met onze juristen door te bellen naar 085 – 773 26 66 of te mailen naar advies@frontyr.nl.


Laat uw algemene voorwaarden checken

 |   |  Share: 

Het is van groot belang om goede algemene voorwaarden te hanteren binnen uw bedrijf. Hiermee kunt u uw bedrijf beschermen tegen verschillende risico’s en aansprakelijkheid uitsluiten. Ook bespaart u tijd. U hoeft immers niet bij het sluiten van iedere overeenkomst aparte voorwaarden te formuleren.

In de praktijk zien wij vaak dat ondernemers algemene voorwaarden van internet halen of kopiëren van een ander bedrijf. Hierdoor zijn de voorwaarden vaak niet passend, onjuist of onvolledig. Ook komen wij nog steeds veel ondernemers tegen die geen gebruik maken van algemene voorwaarden, terwijl wederpartijen waarmee zij contracteren dat wel doen. Hierdoor kunnen bijzonder ongunstige voorwaarden gelden, bijvoorbeeld in geval van aansprakelijkheid.

Gebruikt u al algemene voorwaarden? Dan raden wij u aan om deze minimaal één keer in de twee jaar te laten updaten. De wet wijzigt namelijk continu. Ook rechters laten zich voortdurend uit over het gebruik van algemene voorwaarden. De regels die volgen uit rechtspraak dient u ook in acht te nemen.

U dient rekening te houden met het feit dat uw algemene voorwaarden vernietigbaar zijn door de volgende omstandigheden:

 • gebruik van een te klein lettertype of te weinig regelafstand.
 • cryptisch taalgebruik waar juristen zelfs over na moeten denken.
 • algemene voorwaarden slechts drukken op de achterkant van uw factuur.
 • algemene voorwaarden slechts publiceren op uw website.

Laat ons algemene voorwaarden checken

Wij stellen graag goede algemene voorwaarden voor u op en leggen u daarbij uit hoe u de algemene voorwaarden in de praktijk dient toe te passen. Zijn uw algemene voorwaarden ouder dan twee jaar? Neem dan contact op met één van onze juristen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Werknemers die de Nederlandse taal minder machtig zijn? Uitgebreidere zorgplicht!

 |   |  Share: 

Als werkgever heeft u een zorgplicht jegens uw werknemers. U bent verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat uw werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn functie. Deze waarborgt dus een veilige werkomgeving voor hen. U bent aansprakelijk voor de schade die uw werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij u kunt aantonen te hebben voldaan aan uw zorgplicht. Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal minder machtig zijn? Dan gelden er voor wat betreft uw zorgplicht jegens deze werknemers nog striktere regels!

Het komt regelmatig voor dat door onduidelijke en incomplete instructies schade ontstaat op de werkvloer. De werkgever is dan in beginsel aansprakelijk voor deze schade, tenzij hij aan kan tonen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd. Onlangs heeft de rechter ten aanzien van het geven van veiligheidsinstructies aan werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, geoordeeld dat het niet langer voldoende is deze instructies mondeling, in Jip-en-Janneketaal uit te leggen. Er moet gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld pictogrammen, schriftelijke instructies uitgewerkt in de desbetreffende taal en eventuele uitleg van een tolk. Hiernaast moet er worden getoetst of de instructies daadwerkelijk zijn begrepen én dient de werkgever te controleren of de instructies daadwerkelijk worden toegepast. Pas dan is er naar het oordeel van de rechter aan de zorgplicht van de werkgever voldaan.

Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen? Laat u dan goed informeren wat betreft uw zorgplicht, zodat u de kans om aansprakelijk gesteld te worden zo gering mogelijk maakt. Heeft u vragen, of bent u aansprakelijk gesteld? Neem contact op met de juristen van Frontyr, dan helpen wij u graag verder.


Reikwijdte opzegverbod tijdens ziekte

 |   |  Share: 

Heeft u een arbeidsongeschikte werknemer in dienst? Dan geldt in principe dat het dienstverband van de werknemer gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid niet door de werkgever mag worden opgezegd. Maar hoe absoluut is dit verbod eigenlijk?

Het opzegverbod geldt tijdens de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid, ook wel de wachttijd genoemd. Na het einde van de wachttijd kan het dienstverband wel worden opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar ook voordat deze twee jaar zijn verstreken, kan de werkgever in bepaalde situaties overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Ten eerste kunt u als werkgever onder bepaalde omstandigheden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst overgaan indien de werknemer zonder daartoe een goede grond te hebben, niet meewerkt aan de re-integratie door bijvoorbeeld geen gevolg te geven aan door u gegeven redelijke voorschriften of indien de werknemer weigert passende arbeid te verrichten. Wel kunt u als werkgever gehouden zijn om (onder meer) eerst een loonsanctie op te leggen, alvorens u tot opzegging kan overgaan.

Ten tweede kan de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet worden ontslagen, mits uiteraard sprake is van een dringende reden. Indien de dringende reden tot opzegging erin is gelegen dat de werknemer niet (voldoende) meewerkt aan zijn re-integratie, zult u uw werknemer eerst tot medewerking moeten proberen te bewegen door een loonsanctie op te leggen.

Zit de werknemer nog in zijn proeftijd? Ook dan kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Let wel: dit is slechts een handgreep uit de bestaande opzegverboden en de uitzonderingen daarop. Wij raden daarom altijd aan om u door een jurist te laten adviseren alvorens wordt overgegaan tot het opzeggen van het dienstverband, ook als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Twijfelt u of één van uw werknemers bescherming van een opzegverbod geniet en of daarop misschien een uitzondering van toepassing is? Neem dan contact op met onze juristen door te bellen naar 085 – 773 26 66 of te mailen naar advies@frontyr.nl. Het eerste gesprek is vrijblijvend!


Leent u uw trekker kosteloos uit? Maak ook dan goede afspraken! 

 |   |  Share: 

Nu kerst achter de rug is, en 2023 is begonnen, staat voor een groot deel van ons land de volgende feestperiode alweer voor de deur: carnaval! Tijdens carnaval stellen veel bedrijven hun trekker of ander werkmaterieel beschikbaar voor de jaarlijkse optocht. Maar wat nu als er tijdens zo’n optocht schade ontstaat aan de trekker of het werkmaterieel zelf, of erger nog, wat als daarmee (letsel)schade wordt toegebracht aan anderen? Wie is er dan aansprakelijk voor die schade?

Wanneer u voertuigen (of andere objecten) kosteloos ter beschikking stelt aan een ander, is er sprake van bruikleen. Voor schade aan een object dat u in bruikleen heeft gegeven is de andere partij, mits deze kan aantonen dat hij goed zorg heeft gedragen voor het object, in beginsel niet aansprakelijk. Dat betekent dat wanneer de andere partij, de lener, kan bewijzen dat hij goed voor het object heeft gezorgd, u hem niet aansprakelijk kunt houden voor de schade aan uw voertuig. Ook schade ontstaan in het verkeer komt al snel voor uw rekening als eigenaar van het object.

De juristen van Frontyr raden u dan ook aan om, voordat u objecten kosteloos aan anderen ter beschikking stelt, duidelijke afspraken hierover schriftelijk vast te (laten) leggen. Denk hierbij aan afspraken over waarvoor het object mag worden gebruikt, door wie, hoe en hoe lang en natuurlijk wie er aansprakelijk is bij eventuele schade.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van dergelijke afspraken, of bent u vergeten afspraken te maken en bent u aansprakelijk gesteld? De juristen van Frontyr helpen u graag.


Wist u dat de wettelijke vakantiedagen niet zonder meer vervallen?

 |   |  Share: 

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, hebben uw werknemers recht op een nieuw saldo aan wettelijke vakantiedagen. Het saldo aan vakantiedagen dat is opgebouwd, maar niet is genoten in 2022 wordt meegenomen naar 2023. Dit saldo aan wettelijke vakantie-uren vervalt in principe zes maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Betekent dat dan dat de wettelijke vakantiedagen van 2022 per 1 juli aanstaande automatisch vervallen? Neen!

Om de wettelijke vakantiedagen van 2022 per 1 juli 2023 te kunnen laten vervallen, bent u als werkgever verplicht om uw werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om zijn vakantiedagen op te nemen. Ook bent u verplicht om uw werknemers nauwkeurig en op tijd te informeren over het opnemen van vakantiedagen, en dat als de werknemer dat niet doet, dat deze komen te vervallen. Heeft uw werknemer – bijvoorbeeld door een drukke periode – geen mogelijkheid (gehad) om vakantiedagen op te nemen? Of verzuimt u om uw werknemer te informeren over het opnemen en verval van de wettelijke vakantiedagen? Dan kan de werknemer na 1 juli 2023 dus ook nog zijn wettelijke vakantiedagen van 2022 opnemen.

De juristen van Frontyr raden u aan om uw werknemers dus deze maand nog te informeren over het opnemen en het verval van hun wettelijke vakantiedagen. Heeft u hierbij graag ondersteuning? Of wilt u informatie over het verval van de bovenwettelijke vakantiedagen? Bel dan naar 085 – 773 26 66 en krijg direct één van de juristen aan de lijn!


Gratis telefonisch spreekuur ondernemers

 |   |  Share: 

Wij vinden het belangrijk dat ondernemers juridisch advies kunnen inwinnen, omdat wij  ervan overtuigd zijn dat dit heel waardevol is voor uw bedrijf. In sommige situaties stellen ondernemers dit uit wegens drukte of economische situatie, maar juist dan kan het van belang zijn.

Bent u nog geen klant van Frontyr, maar heeft u wel een juridische vraag?

De juristen van Frontyr hebben elke dinsdag van 11:00 tot 12:00 uur een gratis telefonisch spreekuur voor ondernemers. U krijgt altijd direct een jurist aan de telefoon die u van juridisch advies kan voorzien. Bent u niet in de gelegenheid tijdens het telefonisch spreekuur te bellen? U kunt ons ook per e-mail bereiken via advies@frontyr.nl. Wij proberen u dezelfde dag nog een reactie te geven.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze juristen zou willen voorleggen?

Neem dan op dinsdag tussen 11:00 en 12:00 uur contact met ons op via 085 – 773 26 66 of stuur uw vraag en uw contactgegevens per e-mail naar advies@frontyr.nl.


Onbetaalde factuur? Schakel onze juristen in!

 |   |  Share: 

Betaalt uw relatie, ondanks de herinneringen die u heeft verzonden, uw factuur niet? Omdat wij u op alle vlakken ontzorgen, ondersteunen onze juristen u ook bij het incasseren van onbetaald gebleven facturen.

“Met behulp van de jurist van Frontyr heb ik mijn
debiteur eindelijk tot betaling kunnen bewegen!”

Onze juristen zullen waar mogelijk ook de wettelijke of contractuele rente en buitengerechtelijke kosten van uw relatie vorderen, waardoor de incassoprocedure u ook niet altijd iets hoeft te kosten. Benieuwd naar wat onze juristen voor u kunnen betekenen? Neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.


Feestdagen en het arbeidsrecht

 |   |  Share: 

Nu de decembermaand is aangebroken, staat onze telefoon roodgloeiend omdat werkgevers zich afvragen of hun werknemers recht hebben op een (doorbetaalde) vrije dag tijdens de kerst- en de overige feestdagen.

Op grond van de wet bestaat er niet zoiets als het recht op een vrije dag tijdens een (nationale/officiële) feestdag. Of uw werknemer recht heeft op een vrije dag, vindt u daarom meestal terug in de arbeidsovereenkomst, in de toepasselijke cao of in een personeelsreglement. Als er niets is afgesproken, dan kunt u uw werknemer in principe verplichten om te komen werken. Het is van groot belang om hier duidelijke afspraken over te maken met uw werknemers, en hier helpt Frontyr u natuurlijk graag bij. Dus heeft u binnen uw onderneming nog niets geregeld? Neem dan contact met de juristen van Frontyr op via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.