Addendum Werkwijzer Poortwachter: het UWV houdt rekening met het coronavirus

 |   |  Share: 

Na twee jaar ziekte kan een WIA-aanvraag ingediend worden bij het UWV. Bij die aanvraag dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden. Uit dat verslag moet blijken dat de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd gedurende de eerste twee ziektejaren. Maar wat nu als dit door de uitbraak van het coronavirus niet is gelukt, krijgt u dan een loonsanctie? Het UWV heeft een addendum aan de Werkwijzer Poortwachter toegevoegd waaruit blijkt hoe hiermee wordt omgegaan.


Het RIV is niet compleet

Alvorens het RIV inhoudelijk wordt beoordeeld, zal het UWV toetsen of het compleet is. Wanneer niet alle documenten aangeleverd zijn, in overeenstemming met de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter, dan legt het UWV een (administratieve) loonsanctie  op. U wordt vervolgens door het UWV in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van vijf werkdagen alsnog de ontbrekende informatie aan te leveren. De (administratieve) loonsanctieperiode wordt beëindigd wanneer de ontbrekende informatie tijdig is aangeleverd.


Wat als ik de ontbrekende documenten wegens corona niet (op tijd) kan aanleveren?

Als de termijn in verbond met corona overschreden dreigt te worden, of de handtekening van de werknemer ontbreekt bijvoorbeeld, dan kunt u dit aangeven bij het UWV. In dat geval zal het UWV de kwestie beoordelen en nagaan of de argumenten plausibel zijn. Indien dit het geval blijkt, zal het UWV geen (administratieve) loonsanctie opleggen.


Inhoudelijke beoordeling RIV

Als alle documenten compleet zijn, beoordeelt het UWV het RIV inhoudelijk om na te gaan of er een bevredigend re-integratieresultaat is bereikt. Blijkt dat niet het geval, dan toetst het UWV of de inspanningen voldoende zijn geweest. Zijn de inspanningen onvoldoende, dan gaat het UWV na of er een deugdelijke grond voor de tekortkomingen bestaat. Wanneer die grond niet aanwezig is, dan bekijkt het UWV of er mogelijkheden zijn om de tekortkomingen te herstellen. Indien die mogelijkheden bestaan, dan wordt er een loonsanctie van maximaal 52 weken aan u opgelegd. Bestaan er door corona geen mogelijkheden tot herstel van tekortkomingen, dan kan er geen loonsanctie opgelegd worden.


Wat nu als niet voldoende inspanningen verricht konden worden wegens corona?

U dient het UWV kenbaar te maken dat bepaalde inspanningen als gevolg van corona niet verricht konden worden. Het UWV zal dan beoordelen of dit in uw geval een deugdelijke grond oplevert. Is dat niet het geval, dan zal het UWV een loonsanctie opleggen. Blijkt de nagelaten inspanning niet hersteld te kunnen worden, dan wordt er geen loonsanctie opgelegd. Dit zou het geval kunnen zijn bij een tijdelijke sluiting van uw bedrijf, waardoor de zieke medewerker niet in staat was om (passende) arbeid te verrichten.


Bekortingsverzoeken

Wanneer het UWV toch een loonsanctie van 52 weken aan u oplegt, kunt u altijd een bekortingsverzoek indienen als u meent dat er voldoende herstel-inspanningen zijn verricht. Maar wat nu als de herstel-inspanningen stagneren door het coronavirus? In dat geval kunt u toch een bekortingsverzoek indienen en motiveren waarom u meent dat de herstel-inspanningen als gevolg van het coronavirus stagneren. Als het UWV het argument plausibel acht, kan de loonsanctie alsnog beëindigd worden.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...